Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

33 resultaten

Kabinetsreactie advies Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de voorlopige toepassing van verdragen (Dossier 35300-V)
Kabinetsreactie advies Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de voorlopige toepassing van verdragen Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2019 Graag bied ik u hierbij de kabinetsreactie aan op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de ontwerprichtlijnen van de International Law Commission (ILC) over de voorlopige toepassing van verdragen. ...

Reactie op motie van de leden Voordewind en Sjoerdsma over het wervingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35300-V-37) (Dossier 35300-V)
Reactie op motie van de leden Voordewind en Sjoerdsma over het wervingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35300-V-37) Brief regering begroting financiën Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2019 Hierbij informeer ik u over de wijze waarop het kabinet uitvoering wil geven aan de motie van de leden Voordewind en Sjoerdsma (Kamerstuk 35 300 V, nr. 37) inzake het wervingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. ...

Voorstel van wet (Dossier 35300-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 17 september 2019 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35300-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ...

Niet bijwonen lustrumherdenking in Jerevan op 24 april 2020 (Dossier 35300-V)
Niet bijwonen lustrumherdenking in Jerevan op 24 april 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2020 Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Voordewind c.s. ...

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (2019-2021) (Dossier 35300-V)
Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (2019-2021) Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2020 Het is mij een genoegen u hierbij het rollende Werkprogramma (2019–2021) van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) aan te bieden1. ...

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 (Dossier 35300-V)
Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2019 Hierbij bied ik u de Decemberbrief 2019 aan. ...

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict (Dossier 35300-V)
Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict Brief regering begroting financiën Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 augustus 2020 Graag bied ik u hierbij de kabinetsreactie aan op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) inzake de ontwerpbeginselen van de International Law Commission over bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict. ...

Werkprogramma 2020 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) (Dossier 35300-V)
Werkprogramma 2020 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2020 Hierbij bied ik u het werkprogramma 2020 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) aan1. ...

Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Consulaire Dienstverlening over de opkomst bij de briefstembureaus op ambassades tijdens de EP-verkiezing (Dossier 35300-V)
Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Consulaire Dienstverlening over de opkomst bij de briefstembureaus op ambassades tijdens de EP-verkiezing Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2020 Hierbij informeer ik u, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg consulaire dienstverlening d.d. 2 december 2019 (Kamerstuk 35 300 V, nr. 61) over de opkomst tijdens de Europese Parlementsverkiezingen bij briefstembureaus op de ambassades. ...

Tijdelijke uitbreiding capaciteit FOL op Curaçao (Dossier 35300-V)
Tijdelijke uitbreiding capaciteit FOL op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2020 Mede namens de Minister van Defensie informeer ik u hierbij over een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit op de Forward Operating Location (FOL) faciliteit in Curaçao. ...

Ambassadeur Saoedi-Arabië ontboden (Dossier 35300-V)
Ambassadeur Saoedi-Arabië ontboden Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2020 Mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor de AIVD, informeer ik u als volgt. ...

Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over discriminatie van Papoea's aan de kaak blijven stellen (Kamerstuk 35300-V-39) (Dossier 35300-V)
Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over discriminatie van Papoea's aan de kaak blijven stellen (Kamerstuk 35300-V-39) Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2020 Met deze brief informeer ik, zoals verzocht door het lid Baudet (Handelingen II 2019/20, nr. 25, item 14), uw Kamer mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de wijze waarop de regering uitvoering gaat geven aan de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen van 14 november (Kamerstuk 35 300 V, nr. 39) over de achtergestelde positie van Papua’s in Indonesië en mogelijkheden om hun sociaaleconomische situatie te helpen verbeteren via bijvoorbeeld steun aan projecten die het onderwijs in West-Papua versterken. ...

Verslag van de bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van 5 en 6 december 2019 te Bratislava (Dossier 35300-V)
Verslag van de bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van 5 en 6 december 2019 te Bratislava Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2019 Hierbij bied ik u het verslag aan van de bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die op 5 en 6 december te Bratislava plaatsvond. ...

Aanvullende reactie op het verzoek van de commissie met betrekking tot Kamervraag 15 van Kamerstuk 35300-V-5 over Europese en Nederlandse projecten in Syrië (Dossier 35300-V)
Aanvullende reactie op het verzoek van de commissie met betrekking tot Kamervraag 15 van Kamerstuk 35300-V-5 over Europese en Nederlandse projecten in Syrië Brief regering begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2019 Graag bied ik hierbij, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een aanvullende reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 10 oktober 2019 met betrekking tot Kamervraag 15 (Kamerstuk 35 300 V, nr. 5), over Europese en Nederlandse projecten in Syrië. ...

Update renovatie van het Vredespaleis (Dossier 35300-V)
Update renovatie van het Vredespaleis Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2020 Gaarne informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen renovatie van het Vredespaleis. ...

Stand van zaken oplossen door Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden met betrekking tot Informatiebeveiliging (Dossier 35300-V)
Stand van zaken oplossen door Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden met betrekking tot Informatiebeveiliging Brief regering begroting financiën Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2019 U verzocht mij in uw brief van 27 september jl., om u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het oplossen van de door de Algemene Rekenkamer over 2018 geconstateerde onvolkomenheden in de informatiebeveiliging (Kamerstuk 35 200 V, nr. 2). ...

Bijwonen eerste bijeenkomst van de International Coordination and Response Group (Dossier 35300-V)
Bijwonen eerste bijeenkomst van de International Coordination and Response Group Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2020 Op 16 januari 2020 ben ik uitgenodigd door de Canadese Minister van Buitenlandse Zaken voor de eerste bijeenkomst van de International Coordination and Response Group in het kader van het neerhalen van vlucht PS752 van Ukraine airlines door Iran op 8 januari jl. ...

Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over discriminatie van Papoea's aan de kaak blijven stellen (Dossier 35300-V)
Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over discriminatie van Papoea's aan de kaak blijven stellen Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2019 Zoals toegezegd aan uw Kamer, in reactie op de motie Van der Staaij en Ploumen van 14 november (Kamerstuk 35 300 V, nr. 39) over de achtergestelde positie van Papua’s in Indonesië en mogelijkheden om hun sociaaleconomische situatie te helpen verbeteren via bijvoorbeeld steun aan projecten die het onderwijs in West-Papua versterken, bericht ik u, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, als volgt. ...

Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de jaarplanning 2020 (Dossier 35300-V)
Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de jaarplanning 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2019 Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 september 2018. ...