Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34548)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting huren en verhuren Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 oktober 2016 Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Onderdeel E wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34548)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting huren en verhuren Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 31 oktober 2016 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing heeft uitgebracht. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34548)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting huren en verhuren Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Onderdeel E wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34548)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting huren en verhuren Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 september 2016 en het nader rapport d.d. 16 september 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 20 december 2016 aangebrachte wijzigingen (Dossier 34548)
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 20 december 2016 aangebrachte wijzigingen Voorstel van wet (tweede lezing) huisvesting huren en verhuren Nr. 33 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT NA DE DAARIN TOT EN MET 20 DECEMBER 2016 AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34548)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting huren en verhuren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34548)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting huren en verhuren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing. ...

Voorstel van wet (Dossier 34548)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting huren en verhuren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Schriftelijke reactie op een aantal onderwerpen en reactie op de ingediende amendementen en moties bij de Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (Dossier 34548)
Schriftelijke reactie op een aantal onderwerpen en reactie op de ingediende amendementen en moties bij de Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2016 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II d.d. 14 december (Kamerstuk 34 548) heb ik u toegezegd op een aantal onderwerpen schriftelijk nader in te gaan (Handelingen II 2016/17, nr. ...

Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (Dossier 34548)
Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Wijzigingen voorgesteld door de regering huisvesting huren en verhuren Nr. 34 WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING Ontvangen 21 december 2016 Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 20 december 2016 aangebrachte wijzigingen (nr. 33), wordt als volgt gewijzigd: In Artikel I, onderdeel K, wordt in artikel 2.4 in artikel 1.7 «0,584%» vervangen door: 0,591%. ...