Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 34468)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 september 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel Ia wordt «dat artikel» vervangen door: artikel 53a. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34468)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34468)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 maart 2016 en het nader rapport d.d. 28 april 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34468)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Per 1 juli 2015 is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34468)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel III, onderdeel C, komt te luiden: Artikel 18 komt te luiden: Artikel 18 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34468)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 juli 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA In artikel II van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting wordt na het twaalfde lid een lid toegevoegd, luidende: 13. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34468)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 4 juli 2016 I. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 34468)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 16 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 december 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel IX, onderdeel LL, wordt «artikel 130» vervangen door «artikel 133» en wordt «artikel 131» vervangen door: artikel 134. ...

Voorstel van wet (Dossier 34468)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nadere toelichting bij nota van wijziging wetsvoorstel Veegwet inzake beheer derden en WSW volmacht op onderpand (Dossier 34468)
Nadere toelichting bij nota van wijziging wetsvoorstel Veegwet inzake beheer derden en WSW volmacht op onderpand Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2016 In de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Veegwet wonen die ik heden bij uw Kamer heb ingediend (Kamerstuk 34 468, nr. 7), zijn twee wijzigingen opgenomen die een nadere toelichting op de achtergrond en context behoeven. ...

Schriftelijke reactie over een aantal onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het wetgevingsoverleg over de Veegwet wonen op 12 december 2016 (Dossier 34468)
Schriftelijke reactie over een aantal onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het wetgevingsoverleg over de Veegwet wonen op 12 december 2016 Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2016 Op maandag 12 december heb ik met uw Kamer overleg gevoerd over de Veegwet wonen (Kamerstuk 34 468). ...