Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34453)
Nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 januari 2017 Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 7ac, eerste lid, wordt «moeten» vervangen door: dient te. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34453)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 juli 2016 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over het onderhavige voorstel van wet heeft uitgebracht. ...

Onderzoeken kwaliteitsborging voor het bouwen (Dossier 34453)
Onderzoeken kwaliteitsborging voor het bouwen Brief regering bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2016 Hierbij bied ik u drie onderzoeken aan die ik onlangs heb laten uitvoeren in het kader van de uitwerking van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 34 453). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34453)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 januari 2017 In artikel III, onderdeel B, artikel 765a, eerste lid, slotzin, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt na «Deze informatie» ingevoegd: wordt op een voor de opdrachtgever duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekt en. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34453)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34453)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34453)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 juli 2015 en het nader rapport d.d. 11 april 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Wonen en Rijksdienst, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Voorstel van wet (Dossier 34453)
Voorstel van wet Voorstel van wet bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Internetconsultatie concept Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Dossier 34453)
Internetconsultatie concept Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen Brief regering bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2016 In vervolg op de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 34 453, nr. ...