Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede nota van wijziging en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede nota van wijziging en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Hierbij bied ik u aan een nota van wijziging met betrekking tot de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstuk 33 966, nr. 14). ...

Nota van wijziging (Dossier 33966)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 september 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33966)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 december 2014 A In artikel I, onderdeel V, onder 4, wordt na «toegelaten instelling» ingevoegd: en de betrokken in de aanhef van het eerste lid bedoelde colleges. ...

Toelichting bij de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 966, nr. 15) en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toelichting bij de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 966, nr. 15) en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 Hierbij bied ik u aan een nota van wijziging met betrekking tot de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstuk 33 966, nr. 15). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33966)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 oktober 2014 INHOUD blz. ...

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2014 Via een Koninklijke boodschap ontvangt uw Kamer een dezer dagen een novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna Herzieningswet, Kamerstuk 33 966). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33966)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33966)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 13 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 29 oktober 2014 Onderstaand treft u de antwoorden op de vragen gesteld in het nader verslag (Kamerstukken II 2014/15, 33 966, nr. 10) en de lijst van vragen naar aanleiding van het advies van de Algemene Rekenkamer inzake de novelle (Kamerstukken II 2014/15, 32 769, nr. 107). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33966)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juni 2014 en het nader rapport d.d. 19 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Wonen en Rijksdienst. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 33966)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen 2 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33966)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 14 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel Cb, wordt aan het slot van artikel 18a, eerste lid, eerste volzin, ingevoegd: en de direct daaraan grenzende omgeving. ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 33966)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Uitvoering van de motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van woningcorporatiedirecteuren (Dossier 33966)
Uitvoering van de motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van woningcorporatiedirecteuren Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Op 11 december 2014 is vanuit uw Kamer verzocht om van het kabinet te vernemen hoe het uitvoering zal geven aan de op die datum aangenomen motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van woningcorporatiedirecteuren (Kamerstuk 33 966, nr. 38). ...

Nadere reactie op het amendement van het lid Monasch dat beoogt de bedrijfslasten van corporaties te beteugelen (Dossier 33966)
Nadere reactie op het amendement van het lid Monasch dat beoogt de bedrijfslasten van corporaties te beteugelen Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Op 10 december jl. heeft uw Kamer de reactie ontvangen op de amendementen en moties die zijn ingediend bij de behandeling van de novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op respectievelijk 8 en 9 december 2014 (Kamerstuk 33 966, nr. 66). ...

Toezending proeve AMvB Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toezending proeve AMvB Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2014 Woningcorporaties vervullen een centrale rol in de Nederlandse volkshuisvesting. ...

Sectorconsultatie wooncoƶperatie (Dossier 33966)
Sectorconsultatie wooncoƶperatie Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2014 Op 23 juni jl. heeft u een afschrift ontvangen van een brief aan een aantal partijen binnen de sector wonen, waarmee zij geconsulteerd werden over de uitwerking van de wooncoöperatie. ...

Autoriteit woningcorporaties (Dossier 33966)
Autoriteit woningcorporaties Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Inleiding Op 11 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement-Verhoeven c.s.1 waarmee in de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting de instelling van een Autoriteit woningcorporaties (verder: Autoriteit) wordt geregeld die onder de Minister voor Wonen en Rijksdienst komt te ressorteren (Handelingen II 2014/15, nr. 36, item 7). ...

Reactie op amendementen en moties ingediend bij de Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Reactie op amendementen en moties ingediend bij de Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 Bij het wetgevingsoverleg over en de behandeling van de novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op respectievelijk 8 en 9 december 2014 zijn de onderstaande amendementen en moties ingediend. ...