Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Nadere informatie over Wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014, toezeggingen uit wetgevingsoverleg (Dossier 33756)
Nadere informatie over Wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014, toezeggingen uit wetgevingsoverleg Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2013 Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, naar aanleiding van het wetgevingsoverleg Wet maatregelen woningmarkt 2014 d.d. 28 oktober jl. de toegezegde nadere informatie over de volgende onderwerpen: a. ...

Nota van wijziging (Dossier 33756)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 oktober 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.2, eerste lid, wordt onder lettering van de onderdelen e en f als f en g na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende: e. investeringskosten: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 6°;. ...

Intrekking van de bij de Eerste Kamer aanhangige Wet maatregelen woningmarkt 2014 (Dossier 33756)
Intrekking van de bij de Eerste Kamer aanhangige Wet maatregelen woningmarkt 2014 Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2013 Bij koninklijke boodschap van 17 september 2013 is een voorstel van wet tot invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014) (Kamerstukken 33 756) bij uw Kamer ingediend. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33756)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 november 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.2, eerste lid, wordt onder lettering van de onderdelen c tot en met g als d tot en met h na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende: c. groep: de combinatie van rechtspersonen in het geval een rechtspersoon meer dan 50% onmiddellijk of middellijk deelname heeft: 1°. aan de leiding van een van die combinatie deel uitmakende andere rechtspersoon; 2°. aan het toezicht op die andere rechtspersoon, of 3°. in het kapitaal van die andere rechtspersoon; B Artikel 1.4 komt te luiden: Artikel 1.4 Belastingplichtig voor de verhuurderheffing is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de groep die bij aanvang van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van meer dan tien huurwoningen. ...

Reactie op de amendementen naar aanleiding van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 (Kamerstuk 33 756) (Dossier 33756)
Reactie op de amendementen naar aanleiding van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 (Kamerstuk 33 756) Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2013 Tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 op donderdag 7 november jl. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33756)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 4 september 2013 en het nader rapport d.d. 11 september 2013, aangeboden aan de Koning door de minister voor Wonen en Rijksdienst, mede namens de staatssecretaris van Financiën. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33756)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 oktober 2013 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst inzake het voorliggende wetsvoorstel. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33756)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33756)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014). ...

Voorstel van wet (Dossier 33756)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...