Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33436)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 februari 2013 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel tot wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen. ...

Rapportage tijdelijke verhuur onder Leegstandwet en antikraak 2015 (Dossier 33436)
Rapportage tijdelijke verhuur onder Leegstandwet en antikraak 2015 Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2016 Bij de behandeling van de wijziging van de Leegstandwet met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur, is een motie1 van het lid Paulus Jansen (SP) aangenomen. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33436)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 maart 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, wordt «afdeling 5» vervangen door: titel 4, afdeling 5. ...

Uitvoering van moties en toezeggingen inzake wijziging van de Leegstandwet inzake verruiming van tijdelijke verhuur (Dossier 33436)
Uitvoering van moties en toezeggingen inzake wijziging van de Leegstandwet inzake verruiming van tijdelijke verhuur Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2013 Bij de behandeling van de wijziging van de Leegstandwet met het oog op de verruiming van tijdelijke verhuur, zijn enkele moties ingediend en aangenomen en heb ik enkele toezeggingen gedaan (Handelingen II 2012/13, nr. 64, item 4, blz.7–19). ...

Rapportage over aard en omvang van tijdelijke verhuur op basis van een vergunning onder de Leegstandwet en antikraak (Dossier 33436)
Rapportage over aard en omvang van tijdelijke verhuur op basis van een vergunning onder de Leegstandwet en antikraak Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2015 Bij de behandeling van de wijziging van de Leegstandwet met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur, is een motie1 van het lid Paulus Jansen (SP) aangenomen. ...

Derde Nota van wijziging (Dossier 33436)
Derde Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 21 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 maart 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, onder 3, komt de laatste volzin van het vijfde lid (nieuw) te luiden: Indien sprake is van een aanvraag van een vergunning voor dezelfde woonruimte wordt die vergunning slechts verleend indien voor die woonruimte voor de duur van ten minste vijf jaren onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop die vergunning wordt verleend geen vergunning voor het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur op grond van deze wet was verleend. ...

Rapportage over aard en omvang van tijdelijke verhuur en antikraak (Dossier 33436)
Rapportage over aard en omvang van tijdelijke verhuur en antikraak Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2014 Bij de behandeling van de wijziging van de Leegstandwet met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur, is een motie1 van het lid Paulus Jansen (SP) aangenomen. ...

Reactie op de amendementen van het lid Visser (Kamerstuk 33 436, nrs. 18 en 19) en een nadere toelichting over de samenloop van het einde van de huurovereenkomst en de vergunning (Dossier 33436)
Reactie op de amendementen van het lid Visser (Kamerstuk 33 436, nrs. 18 en 19) en een nadere toelichting over de samenloop van het einde van de huurovereenkomst en de vergunning Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2013 Tijdens het debat over de wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen (33 436) op donderdag 14 maart 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. ...

Evaluatie verruiming Leegstandwet (Dossier 33436)
Evaluatie verruiming Leegstandwet Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2016 Tijdens de crisis heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen om stagnatie op de woningmarkt tegen te gaan. ...

Nota van wijziging (Dossier 33436)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 februari 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift en de considerans wordt «woningen» vervangen door: gebouwen en woningen. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 33436)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 35 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 maart 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel B, onder 3a, komt de laatste volzin te luiden: Indien de huurder na het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt, met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt, ontstaat, tenzij van een andere bedoeling blijkt, een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd waarop titel 4, afdeling 5, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. ...