Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Informatie inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (Dossier 33330)
Informatie inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2013 Hierbij bied ik u inzake voormeld wetsvoorstel mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging aan (Kamerstuk 33 330, nrs. 8 en 9). ...

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag (Dossier 33330)
Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 17 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE NADER VERSLAG Ontvangen 6 februari 2013 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst inzake het voorliggende wetsvoorstel. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33330)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 17 januari 2013 Aanleiding Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake het voorliggende wetsvoorstel. ...

Reactie op verzoek van het lid Paulus Jansen over waarom het rapport van de ASRE 'De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector' niet tijdig voor de behandeling van het wetsvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging aan de Kamer is gestuurd (Dossier 33330)
Reactie op verzoek van het lid Paulus Jansen over waarom het rapport van de ASRE 'De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector' niet tijdig voor de behandeling van het wetsvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging aan de Kamer is gestuurd Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2013 In de regeling van werkzaamheden van dinsdag 26 februari jl. van uw Kamer (Handelingen II 2012/13, nr. 54) is besloten tot een debat over de vraag waarom het rapport «De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector» niet voor de behandeling van het wetsvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging aan de Kamer is gestuurd. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33330)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 31 januari 2013 Aanleiding Met belangstelling heb ik kennis genomen van het nader verslag van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst inzake het voorliggende wetsvoorstel. ...

Nota van wijziging (Dossier 33330)
Nota van wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 januari 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, komt te luiden: A Artikel 239 komt te luiden: Artikel 239 Onder Onze Minister wordt verstaan Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33330)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 43 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 februari 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: A Na onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa In artikel 250, vierde lid, wordt «de artikelen 252 en 254» vervangen door: de artikelen 252, 252b en 254. ...

Openstaande vragen wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede inkomenscategorie (Dossier 33330)
Openstaande vragen wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede inkomenscategorie Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2013 Ik heb uw Kamer tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede inkomenscategorie (33 330) op 13 februari 2013 (Handelingen II, 2012/2013, nr. ...

Beantwoording aanvullende vragen naar onderzoek van de ASRE School van de Universiteit van Amsterdam (Dossier 33330)
Beantwoording aanvullende vragen naar onderzoek van de ASRE School van de Universiteit van Amsterdam Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2013 Naar aanleiding van mijn brief van 27 februari 2013 inzake het onderzoek van de ASRE School van de Universiteit van Amsterdam, zijn drie aanvullende vragen gesteld, die ik onderstaand beantwoord. ...

Reactie op amendementen en antwoorden openstaande vragen m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (Dossier 33330)
Reactie op amendementen en antwoorden openstaande vragen m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 Februari 2013 In het debat op donderdag 7 februari 2013 (Handelingen II, 2012/2013, nr. ...

Reactie op de vraag van het lid Paulus Jansen, gesteld tijdens het plenaire debat op 13 februari 2013, m.b.t. het gebruik van huurruimte (Dossier 33330)
Reactie op de vraag van het lid Paulus Jansen, gesteld tijdens het plenaire debat op 13 februari 2013, m.b.t. het gebruik van huurruimte Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 maart 2013 Tijdens het plenaire debat op 13 februari jl. over de inkomensafhankelijke huurstijging (Handelingen II 2012/13, nr. 52) heb ik toegezegd terug te komen op een vraag die de heer Jansen heeft gesteld over de ruimte die woningcorporaties daadwerkelijk gebruiken van de maximale ruimte die het woningwaarderingsstelsel (WWS) biedt. ...

Kabinetsreactie op het rapport van de ASRE "De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector" (Dossier 33330)
Kabinetsreactie op het rapport van de ASRE "De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector" Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2013 Hierbij ontvangt u zoals gevraagd tijdens het plenair overleg van uw Kamer op 28 februari 2013 de kabinetsreactie op het rapport van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) «De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector» (Handelingen II 2012/13, nr. ...

Reactie op het nader verzoek over financiële gevolgen van wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens om inzage te geven in de financiële effecten van de huurverhoging zoals voorgesteld in de brief van 16 januari (Dossier 33330)
Reactie op het nader verzoek over financiële gevolgen van wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens om inzage te geven in de financiële effecten van de huurverhoging zoals voorgesteld in de brief van 16 januari Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2013 Uw Kamer heeft verzocht voorafgaande aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33 330) inzage te geven in de financiële effecten van de huurverhoging zoals voorgesteld in de brief van 16 januari (Kamerstuk 33 330, nr. ...

Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 33330)
Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2013 In mijn brief van 13 februari 2013 (Kamerstuk 32 847, nr. 42) is aangekondigd dat huishoudens waarvan de huurder of een ander lid van dat huishouden gehandicapt of chronisch ziek is op die grond bezwaar kunnen maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging als gevolg van een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. ...

Toezending van publicaties van onderzoek uit 2012 met de huursector als onderwerp en die door het departement geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd (Dossier 33330)
Toezending van publicaties van onderzoek uit 2012 met de huursector als onderwerp en die door het departement geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2013 In het debat van 28 februari 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 56, Debat over het niet tijdig verzenden aan de Kamer van een rapport over de vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector) heb ik uw Kamer in antwoord op een vraag van de heer Paulus Jansen (SP) toegezegd een lijst te sturen van publicaties van onderzoek uit 2012 met de huursector als onderwerp en die door mijn departement geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd. ...

Financiële gevolgen van wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (Dossier 33330)
Financiële gevolgen van wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) Brief regering burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2013 Uw Kamer heeft vandaag verzocht om voor de geplande plenaire behandeling van het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede inkomenscategorie (33 330) te worden geïnformeerd over de financiële gevolgen van de wetswijziging voor de woningcorporaties en de Rijksbegroting. ...