Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Derde Nota van wijziging (Dossier 31537)
Derde Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 15DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 26 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In de beweegreden wordt «ter verbetering van de bestaande regeling voor de medezeggenschap van pensioengerechtigden in de besturen van pensioenfondsen» vervangen door: met name om een evenwichtige samenstelling van de besturen van pensioenfondsen te bevorderen en daartoe de medezeggenschap van de belanghebbenden in de pensioenfondsbesturen beter te regelen.2Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:AArtikel 99 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 31537)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 24 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 juni 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: IAan artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel toegevoegd luidende:3. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31537)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 5 juni 2009De initiatiefnemers zijn de leden van de verschillende fracties erkentelijk voor de vele vragen en opmerkingen. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31537)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 8TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 25 augustus 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:In artikel I, onderdeel B, komt artikel 100, tweede en derde lid, te luiden:2. ...

Geleidende brief (Dossier 31537)
Geleidende brief Geleidende brief ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 18 juli 2008Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Koşer KayaBlok ...

Tweede nota van verbetering (Dossier 31537)
Tweede nota van verbetering Nota van verbetering ouderen sociale zekerheid Nr. 27 TWEEDE NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 29 juni 2010In de vierde nota van wijziging (stuk nr. 24) wordt de volgende verbetering aangebracht: In onderdeel I wordt «Het vierde lid» vervangen door: Het vijfde lid. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31537)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGHOOFDSTUK 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 31537)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERSHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 2 september 2008 en de reactie van de indieners d.d. 19 maart 2009, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van wet (Dossier 31537)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van verbetering (Dossier 31537)
Nota van verbetering Nota van verbetering ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 16NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 12 januari 2010In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:In het opschrift wordt «met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen» vervangen door: met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen. ...

Nota van wijziging (Dossier 31537)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 24 maart 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:IArtikel I, onderdeel D, wordt vervangen door:DAan artikel 109 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:8. ...

Brief van de leden Koser Kaya en Blok over het amendement 31 537, nr. 18 van de leden Omtzigt. Linhard en Ortega-Martijn inzake een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen (Dossier 31537)
Brief van de leden Koser Kaya en Blok over het amendement 31 537, nr. 18 van de leden Omtzigt. Linhard en Ortega-Martijn inzake een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen Brief lid / fractie ouderen sociale zekerheid Nr. 21 BRIEF VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN BLOK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 mei 2010Analyserapport met betrekking tot het amendement (Kamerstuk 31 537, nr. ...

Reactie van de indieners op de motie van de leden Omtzigt, Linhard en Ortega-Martijn inzake de initiatiefwet "medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen" (31 537) (Dossier 31537)
Reactie van de indieners op de motie van de leden Omtzigt, Linhard en Ortega-Martijn inzake de initiatiefwet "medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen" (31 537) Brief lid / fractie 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 11BRIEF VAN DE INDIENERSAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 september 2009Tijdens de eerste termijn van de Tweede Kamer inzake de initiatiefwet «medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (31 537) op 2 september jl. is door de leden Omtzigt, Linhard en Ortega-Martijn een motie ingediend, waarop de indieners hebben aangegeven schriftelijk te zullen reageren.De indieners constateren dat de motie sociale partners en vertegenwoordigers van ouderen oproept binnen 10 weken een breed gedragen voorstel te formuleren m.b.t. de vraagstukken waar de initiatiefwet een wettelijke regeling voor wil bieden. ...

Brief van de leden Koser Kaya en Blok over het gewijzigd amendement 31537, nr. 22 van de leden Omtzigt. Linhard en Ortega-Martijn inzake aanpassing van de bestuurssamenstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen (Dossier 31537)
Brief van de leden Koser Kaya en Blok over het gewijzigd amendement 31537, nr. 22 van de leden Omtzigt. ...

Schriftelijke reactie van de indieners op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (Dossier 31537)
Schriftelijke reactie van de indieners op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Brief lid / fractie ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 14BRIEF VAN DE INDIENERSAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 november 2009Hierbij doen wij u toekomen de schriftelijke reactie van de indieners op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 2 september 2009.Koşer KayaBlokSchriftelijke reactie van de indieners op een aantal opmerkingen en vragen van de fractiewoordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 2 september 2009AlgemeenVrijwel alle fracties hebben in de eerste termijn van de Kamer waardering geuit voor het initiatiefvoorstel. ...