Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

38 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34958)
Nota van wijziging Nota van wijziging internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 februari 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift komt te luiden: Goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34958)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34958)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 april 2018 en het nader rapport d.d. 28 mei 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34958)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 januari 2019 Inleiding De regering dankt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag van 2 juli 2018 met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van de verdragen met de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens. ...

Voorstel van wet (Dossier 34958)
Voorstel van wet Voorstel van wet internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34958)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. ...

Onderzoek derubricering geheime verdragen (Dossier 34958)
Onderzoek derubricering geheime verdragen Brief regering internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2020 Met deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Defensie, over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheid van derubricering van geheime verdragen en mogelijk onopgemerkt gebleven derubriceringen van geheime verdragen. ...

Onderzoek derubricering geheime verdragen (Dossier 34958)
Onderzoek derubricering geheime verdragen Brief regering internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2019 Met deze brief informeren wij uw Kamer over het archiefonderzoek naar de mogelijkheid van derubricering van geheime verdragen en mogelijk onopgemerkt gebleven derubriceringen, waarnaar verwezen wordt in Kamerstuk 34 958, nr. 6, te weten de Nota naar aanleiding van het verslag bij de goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. ...

Voorstel van wet (Dossier 35975-XIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 01 december 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021‒2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35975-XIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021‒2022 A. ...

Verslag (Dossier 31911)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur en recreatie economie financieel toezicht financiën media overige economische sectoren 31 911Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkredietnr. 6VERSLAGVastgesteld 20 november 2009De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de initiatiefnemers de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zullen beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz. ...

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht ‘Europees Hof maakt gehakt van volledige bewaarplicht’ (Dossier 34537)
Reactie op verzoek commissie inzake het bericht ‘Europees Hof maakt gehakt van volledige bewaarplicht’ Brief regering economie ict openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2017 Bij brief van 23 december 2016 heeft u namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij verzocht Uw Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht «Europees Hof maakt gehakt van volledige bewaarplicht» (volkskrant.nl, 21 december 2016) en daarbij uiteen te zetten wat de eventuele consequenties zijn voor het wetsvoorstel aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Kamerstuk 34 537). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34523)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting huren en verhuren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34523)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting huren en verhuren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34523)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting huren en verhuren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en enkele andere wetten (Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34523)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting huren en verhuren Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 februari 2016 en het nader rapport d.d. 7 juli 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (Dossier 33605-VII)
Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33400-XVIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 7 december 2012 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...