Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1137 resultaten

Preventie en bestrijding van corruptie (Dossier 34000-VII)
Preventie en bestrijding van corruptie Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2015 Inleiding De afgelopen jaren is de Nederlandse inzet op integriteitsbevordering en corruptiebestrijding vanuit verschillende internationale gremia (OESO, GRECO, EU en VN)1 geëvalueerd. ...

Stand van zaken cao-onderhandelingen overheid (Dossier 34000-VII)
Stand van zaken cao-onderhandelingen overheid Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Op 16 juni 2015 heeft uw Kamer verzocht om een debat over de cao van de rijksambtenaren en de politie. ...

Bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (Dossier 34156)
Bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2016 Bij deze deel ik u op basis van artikel 87, tweede lid, van de Grondwet mede dat Z.M. ...

Inhuur van externen van het ministerie van BZK 2016 (Dossier 34300-VII)
Inhuur van externen van het ministerie van BZK 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2016 Inleiding Tijdens het Verantwoordingsdebat op 20 mei 2010 (Handelingen II 2009/10, nr. 86) is een motie van het lid Roemer van de SP aangenomen met het verzoek een uitgavennorm van 10% voor de inhuur van externen te hanteren1. ...

Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) (Dossier 34300-VII)
Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2015 Hierbij informeren wij uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2015, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2015 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C). ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting huren en verhuren Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 januari 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel C, onder 2, komt te luiden: 2. ...

Uitvoering van moties met betrekking tot de Huurcommissie die samenhang hebben met het wetsvoorstel (#:-)
Uitvoering van moties met betrekking tot de Huurcommissie die samenhang hebben met het wetsvoorstel Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2017 Vandaag is het wetsvoorstel houdende wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurdersbijdrage bij uw Kamer ingediend (Kamerstuk 34 652). ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting huren en verhuren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting huren en verhuren Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 december 2016 en het nader rapport d.d. 12 januari 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting huren en verhuren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting huren en verhuren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage. ...

Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts (#:-)
Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts Koninklijke boodschap ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap financieel toezicht financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag criminaliteit luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 december 2017 Met genoegen heb ik kennisgenomen van de instemmende reactie van de leden van de fracties van de VVD, het CDA en de SGP. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting criminaliteit luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport criminaliteit luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 september 2016 en het nader rapport d.d. 15 februari 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel. ...