Zoeken


Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 233
Minister voor Rechtsbescherming 65
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 41
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 26
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 13
Datum
Van:
Tot:

Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 233
Minister voor Rechtsbescherming 65
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 41
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 26
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 13
Datum
Van:
Tot:

981 resultaten

Uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres bij de NPO (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres bij de NPO Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 43 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2015 Op verzoek van uw Kamer, informeer ik u in deze brief over de uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres.1 Deze motie is aangenomen bij de stemmingen over de wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst.2 De motie verzoekt om bij de rapportage over de kosten van de publieke omroep aan te sluiten bij het voorstel dat de NPO doet in het Concessiebeleidsplan 2016–2020. ...

Nota van wijziging (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel V, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 september 2015 I ALGEMEEN Ik dank de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de schriftelijke inbreng bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (wetsvoorstel). ...

Begeleidende brief bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Brief regering; Begeleidende brief bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 augustus 2015 Uw Kamer ontving vandaag het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (Kamerstuk 34 264, nrs. 1 t/m 4). ...

Voorstel van wet (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

Verslag (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 10 september 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 juli 2015 en het nader rapport d.d. 21 augustus 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst. ...

Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Voorstel van wet (tweede lezing); Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 91 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT NA DE DAARIN TOT EN MET 9 FEBRUARI 2016 AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Wijzigingen voorgesteld door de regering; Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 93 WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING Ontvangen 12 februari 2016 Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen (nr. ...

Verzoek om een tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Brief regering; Verzoek om een tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2016 Op 21 januari en op 3 februari 2016 is het debat in uw Kamer gevoerd over het wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (Kamerstuk 34 251) (Handelingen II 2015/16, nr. 45 en Handelingen II 2015/16, nr. 50). ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 89 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 februari 2016 Artikel VI, onderdeel A, van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In de aanhef van onderdeel A wordt na «Artikel 11» ingevoegd: , eerste lid,. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 januari 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel V, onderdeel G, wordt vervangen door: In artikel 9.40, eerste lid, onder b, wordt «9.32 tot en met 9.36» vervangen door: 9.32, 9.33, 9.33a, eerste, tweede en derde lid, onder b, 9.34, 9.35, 9.36. ...

Nota van wijziging (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 HERDRUK1 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 november 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel V, onderdeel E, wordt in artikel 9.33a, derde lid, «De aanhef van het eerste en tweede lid» vervangen door «De aanhef van het eerste lid» en wordt in onderdeel b «artikel 9.3, tweede lid» vervangen door: artikel 9.3, derde lid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 november 2015 Graag willen wij de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap danken voor hun inbreng en voor de vragen die zij hebben gesteld. ...

Verslag (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 6 oktober 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen. ...

Voorstel van wet (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...