Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 33540)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur financiën organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemene deel van de Memorie van Toelichting 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33540)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur financiën organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (Dossier 33540)
Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) Koninklijke boodschap bestuur financiën organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33691)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen). ...

Voorstel van wet (Dossier 33691)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33691)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33719)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur provincies waterschappen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van verbetering (Dossier 33719)
Nota van verbetering Nota van verbetering bestuur provincies waterschappen Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 23 september 2013 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In artikel I, onderdeel AL, wordt in artikel K 1, tweede lid, aanhef, na «indien» een dubbele punt ingevoegd. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33719)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur provincies waterschappen Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33961)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap financiën organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën. ...

Voorstel van wet (Dossier 33961)
Voorstel van wet Voorstel van wet financiën organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33962)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). ...

Voorstel van wet (Dossier 33962)
Voorstel van wet Voorstel van wet ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van verbetering (Dossier 33962)
Nota van verbetering Nota van verbetering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 1 juli 2014 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In artikel 4.16, tweede lid, wordt voor «2.24, eerste lid» ingevoegd: artikel. ...

Voorstel van wet (Dossier 34508)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting bestuur financiën organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34508)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting bestuur financiën organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut. ...