Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 33782-(R2016))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal internationale samenwerking Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33782-(R2016))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal internationale samenwerking Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 33782-(R2016))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet internationaal internationale samenwerking Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33480-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 30 november 2012 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33480-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ...

Voorstel van wet (Dossier 34617)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34617)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken. ...

Voorstel van wet (Dossier 34073)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34073)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsvoorwaarden werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34073)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34073)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 juli 2012 en het nader rapport d.d. 5 november 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie. ...

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (Dossier 33605-VII)
Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...