Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Financieel akkoord Rijk en medeoverheden (Dossier 33400-B)
Financieel akkoord Rijk en medeoverheden Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2013 Mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Financiën willen wij uw Kamer informeren over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) dat 18 januari 2013 heeft plaatsgevonden. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33540)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur financiën organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemene deel van de Memorie van Toelichting 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33540)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur financiën organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (Dossier 33540)
Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) Koninklijke boodschap bestuur financiën organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34268)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur rijksoverheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34268)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur rijksoverheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34268)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur rijksoverheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33961)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap financiën organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën. ...

Voorstel van wet (Dossier 33961)
Voorstel van wet Voorstel van wet financiën organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...