Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 32210)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage10 november 2009Beatrix ...

Voorstel van wet (Dossier 32210)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van wet (Dossier 32253)
Voorstel van wet Voorstel van wet hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32253)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31755)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31755)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage29 oktober 2008Beatrix ...

Voorstel van wet (Dossier 31755)
Voorstel van wet Voorstel van wet natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van verbetering (Dossier 31755)
Nota van verbetering Nota van verbetering natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 12 november 2008In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel I, onderdeel V, aanhef, wordt «al volgt gewijzigd. ...

Nader rapport (Dossier 31755)
Nader rapport Nader rapport natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 23 oktober 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 7 augustus 2008, nr. 08.002.115, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 28 augustus 2008, nr. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31944)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 9 april 2009 en het nader rapport d.d. 6 mei 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ...

Voorstel van wet (Dossier 31944)
Voorstel van wet Voorstel van wet basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31944)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage8 mei 2009Beatrix ...

Nota van verbetering (Dossier 31944)
Nota van verbetering Nota van verbetering basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 6NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 19 juni 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:In artikel V wordt in artikel 24f, derde lid, aanhef, «een inof uitschrijving» vervangen door: een in- of uitschrijving. ...

Voorstel van wet (Dossier 32040)
Voorstel van wet Voorstel van wet basisonderwijs beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 040Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32040)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport basisonderwijs beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 040Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 13 juli 2009 en het nader rapport d.d. 24 augustus 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32040)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting basisonderwijs beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 040Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGA ALGEMENE TOELICHTING1 Doel en achtergrond van het wetsvoorstelDit wetsvoorstel moet bevorderen dat onderwijsinstellingen zich op een menselijke maat organiseren. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32040)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap basisonderwijs beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 040Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage28 augustus 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32193)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 193Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtprocesnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGIn deze memorie van toelichting, die ik mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderteken, ga ik nader op de inhoud en strekking van het wetsvoorstel in.I. ...

Voorstel van wet (Dossier 32193)
Voorstel van wet Voorstel van wet basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 193Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtprocesnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32193)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 193Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtprocesnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage31 oktober 2009Beatrix ...