Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen (Dossier 34000-VI)
GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen Brief regering begroting financiĆ«n Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2015 Op 18 juni jongstleden besprak de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (hierna GRECO) de mate van uitvoering van de aanbevelingen die GRECO aan Nederland deed ter preventie van corruptie bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie1. ...

Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34389)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34389)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 34389)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 34389)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34389)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34358-(R2065))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd. ...

Voorstel van wet (Herdruk) (Dossier 34358-(R2065))
Voorstel van wet (Herdruk) Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 HERDRUK1 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag van de Staten van Sint Maarten (Dossier 34358-(R2065))
Verslag van de Staten van Sint Maarten Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 8 VERSLAG VAN DE STATEN VAN SINT MAARTEN Vastgesteld 28 april 2016 De in de Staten van Sint Maarten aanwezige fracties hebben kennisgenomen van het voorstel van rijkswet. ...

Voorstel van wet (Dossier 34359)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34359)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34588)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..). ...

Voorstel van wet (Dossier 34588)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34588)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen deel 4 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34617)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34617)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34413)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie ict Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34413)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie ict Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 4 februari 2016 en het nader rapport d.d. 17 februari 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister van Economische Zaken, mede namens de ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Voorstel van wet (Dossier 34413)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie ict Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...