Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

122 resultaten

GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen (Dossier 34000-VI)
GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2015 Op 18 juni jongstleden besprak de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (hierna GRECO) de mate van uitvoering van de aanbevelingen die GRECO aan Nederland deed ter preventie van corruptie bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie1. ...

Preventie en bestrijding van corruptie (Dossier 34000-VII)
Preventie en bestrijding van corruptie Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2015 Inleiding De afgelopen jaren is de Nederlandse inzet op integriteitsbevordering en corruptiebestrijding vanuit verschillende internationale gremia (OESO, GRECO, EU en VN)1 geëvalueerd. ...

Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) (Dossier 34300-VII)
Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2015 Hierbij informeren wij uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2015, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2015 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C). ...

Nota van wijziging (Dossier 33400-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 december 2012 Artikel I 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33400-VII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 december 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A. ...

Amendement van de leden Harbers en Plasterk over het regelen van diverse maatregelen uit het deelakkoord begroting 2013 (Dossier 33402)
Amendement van de leden Harbers en Plasterk over het regelen van diverse maatregelen uit het deelakkoord begroting 2013 Amendement belasting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen 5 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «en inkomensbeleid» vervangen door: , inkomensbeleid en het verbeteren van de overheidsfinanciën. ...

Amendement van de leden Harbers en Plasterk over aanpassingen in verband met amendement Harbers/Plasterk op het Belastingplan 2013 over diverse maatregelen uit het deelakkoord begroting 2013 (Dossier 33403)
Amendement van de leden Harbers en Plasterk over aanpassingen in verband met amendement Harbers/Plasterk op het Belastingplan 2013 over diverse maatregelen uit het deelakkoord begroting 2013 Amendement belasting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen 5 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel F, vervalt. ...

Voorstel van wet (Dossier 33662)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33662)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen. ...

Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34389)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34389)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 34389)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 34389)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34389)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Amendement van de leden Harbers en Plasterk over het invoeren van een overbruggingsregeling voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging (Dossier 33400-XV)
Amendement van de leden Harbers en Plasterk over het invoeren van een overbruggingsregeling voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen 5 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 8 Oudedagsvoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30 000 (x € 1 000). ...

Motie van het lid Blanksma-van den Heuvel c.s. over een maximale en zo vroeg mogelijke betrokkenheid van het IMF (Dossier 33221)
Motie van het lid Blanksma-van den Heuvel c.s. over een maximale en zo vroeg mogelijke betrokkenheid van het IMF Motie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL C.S. ...

Motie van het lid Plasterk c.s. over een de onderhandelingen over de "by-laws" (Dossier 33221)
Motie van het lid Plasterk c.s. over een de onderhandelingen over de "by-laws" Motie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID PLASTERK C.S. ...