Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 33782-(R2016))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal internationale samenwerking Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33782-(R2016))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal internationale samenwerking Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 33782-(R2016))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet internationaal internationale samenwerking Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...