Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Nota van verbetering (Dossier 31755)
Nota van verbetering Nota van verbetering natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 12 november 2008In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel I, onderdeel V, aanhef, wordt «al volgt gewijzigd. ...

Nota van verbetering (Dossier 31944)
Nota van verbetering Nota van verbetering basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 6NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 19 juni 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:In artikel V wordt in artikel 24f, derde lid, aanhef, «een inof uitschrijving» vervangen door: een in- of uitschrijving. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32040)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag basisonderwijs beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 040Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)nr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 27 november 2009INLEIDINGDe leden van de verschillende fracties zijn we erkentelijk voor hun inbreng. ...