Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

Zondagswet (Dossier 34300-VII)
Zondagswet Brief regering begroting financiën Nr. 10 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2015 Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een motie van de leden Schouw (D66) en Taverne (VVD) aanvaard (Handelingen II 2012/13, nr. 37, item 8), waarin de regering wordt verzocht een wetsvoorstel in te dienen om te Zondagswet in te trekken.1 In reactie op deze motie heb ik uw Kamer schriftelijk laten weten het van belang te achten eerst te onderzoeken hoe de Zondagswet op dit moment in de praktijk functioneert, aangezien daarover weinig bekend is.2 De bedoelde onderzoeken zijn thans afgerond en bij deze Kamerbrief gevoegd3. ...

Verankering ambtelijke kernwaarden (Dossier 34300-VII)
Verankering ambtelijke kernwaarden Brief regering begroting financiën Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2015 Meerdere malen heeft Uw Kamer aandacht gevraagd voor ambtelijk vakmanschap en hoe dit vakmanschap tot uitdrukking kan komen. ...

Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (realisatie verplichtingen) (Dossier 34300-VII)
Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (realisatie verplichtingen) Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2016 In aanvulling op de brief van 17 december 2015 (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 54) en vooruitlopend op de Slotwet 2015 informeer ik u over enkele zaken in de realisatie van de begroting 2015. ...

Werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur (Dossier 34300-VII)
Werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2015 Hierbij bied ik u het werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur aan1. ...

Compensatie opslag ABP-premie loonruimte onderwijssectoren (Dossier 34300-VII)
Compensatie opslag ABP-premie loonruimte onderwijssectoren Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2016 Vrijdag 10 juli 2015 is tussen drie centrales van overheidspersoneel en werkgevers in de publieke sector een onderhandelingsresultaat bereikt over loonruimte voor de publieke sector (de loonruimte-overeenkomst). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34300-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE     Blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34300-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15 september 2015 Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34300-VII)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 15 september 2015 Op 7 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein (Dossier 34300-VII)
Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer heeft mij bij bovenvermelde brief van 4 maart 2016 gevraagd haar zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten van mijn overleg met de VNG en andere betrokkenen, waaraan ik in mijn brief van 19 februari 2016 refereer (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 58). ...

Rapportage inzake de maatregelen door Nederland getroffen met betrekking tot de implementatie van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (Dossier 34300-VII)
Rapportage inzake de maatregelen door Nederland getroffen met betrekking tot de implementatie van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2015 Hierbij bied ik u de vijfde periodieke rapportage inzake de maatregelen door Nederland getroffen met betrekking tot de implementatie van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden aan1 die ik aan de Raad van Europa heb aangeboden. ...

Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie (Dossier 34300-VII)
Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2016 Met deze tweede voortgangsrapportage van de «Agenda lokale democratie» (ALD) informeer ik uw Kamer over de voortgaande vernieuwing van de lokale democratie. ...

Besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning in verband met een uitbreiding van het aantal rijkstaken (Dossier 34300-VII)
Besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning in verband met een uitbreiding van het aantal rijkstaken Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2015 Bij dezen deel ik u mede dat het bovenvermelde besluit heden in het Staatsblad is gepubliceerd (Stb. (2015), nr. 427). ...

Stand van zaken Agenda Lokale Democratie (Herdruk) (Dossier 34300-VII)
Stand van zaken Agenda Lokale Democratie (Herdruk) Brief regering ...

Toezegging wethouder in meerdere gemeenten (samenwerkingsbestuurder) (Dossier 34300-VII)
Toezegging wethouder in meerdere gemeenten (samenwerkingsbestuurder) Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2016 Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 21, item 13), opperde het lid Van Oosten een experiment in gang te zetten waarmee het mogelijk wordt dat dezelfde persoon in meerdere gemeenten tegelijkertijd wethouder is. ...

Concretiseringslag van de overall rapportage in het sociaal domein (Dossier 34300-VII)
Concretiseringslag van de overall rapportage in het sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2015 In uw brief van 9 juni 2015 verzoekt u mij een concretiseringslag te maken van de overall rapportage sociaal domein voordat ik deze mede namens de andere betrokken bewindspersonen in het voorjaar van 2016 naar uw Kamer zal sturen. ...

Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) (Dossier 34300-VII)
Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2015 Hierbij informeren wij uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2015, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2015 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C). ...

Werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (Dossier 34300-VII)
Werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2016 Hierbij bied ik u, conform artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges, het Werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur aan1. ...

Reactie op de aangenomen motie van het lid Wolbert over een actieplan voor de maatschappelijke waardering van raadsleden (Dossier 34300-VII)
Reactie op de aangenomen motie van het lid Wolbert over een actieplan voor de maatschappelijke waardering van raadsleden Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2016 Raadslid zijn anno 2016 is een verantwoordelijke en eervolle, maar ook een veeleisende taak. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake kledingvoorschriften voor medewerkers in een publieke functie (Dossier 34300-VII)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake kledingvoorschriften voor medewerkers in een publieke functie Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2016 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 17 maart 2016 is gesproken over kledingvoorschriften voor medewerkers in een publieke functie. ...

Stand van zaken Experimentenwet gemeenten (Dossier 34300-VII)
Stand van zaken Experimentenwet gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2015 Om te voorzien in de behoefte aan experimenteerruimte, heeft het kabinet een Experimentenwet aangekondigd waarmee een aantal gemeenten voor een specifieke periode in de gelegenheid wordt gesteld om bij wijze van experiment af te wijken van wettelijke bepalingen, teneinde maatschappelijke opgaven beter aan te kunnen pakken, de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren en een efficiënte uitvoering van de gemeentelijke taken te stimuleren.1 Een in samenwerking met de VNG georganiseerde uitvraag heeft geleid tot ongeveer 75 voorstellen voor experimenten van in totaal 35 gemeenten.2 De afgelopen periode heeft een zorgvuldige beoordeling van de ingediende voorstellen plaatsgevonden met de betrokken ministeries en gemeenten. ...