Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 (Dossier 34300-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2015 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 ter informatie1. ...

Afschrift van de adviesaanvraag aan de VNG en Rfv betreffende de resultaten van het verdiepend onderzoek naar de verdeling van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in het gemeentefonds (Dossier 34300-B)
Afschrift van de adviesaanvraag aan de VNG en Rfv betreffende de resultaten van het verdiepend onderzoek naar de verdeling van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2016 Hierbij ontvangt u in afschrift de adviesaanvraag aan de VNG en Rfv1 betreffende de resultaten van het verdiepend onderzoek naar de verdeling van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in het gemeentefonds. ...

Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015 (Dossier 34300-B)
Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015 Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2016 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, een exemplaar aan van het rapport Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010–20151. ...

Reactie op een aantal ingediende amendementen bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en het Provinciefonds (Dossier 34300-B)
Reactie op een aantal ingediende amendementen bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en het Provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2015 Tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en het Provinciefonds op 18 november jl. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34300-B)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2015en het nader rapport d.d. 14 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Financiën. ...

Voorstel van wet (Dossier 34300-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15 september 2015 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34300-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     blz. ...

Reactie op de motie van de leden Schouw en Fokke over terugdringen van bestuurlijke drukte (Dossier 34300-B)
Reactie op de motie van de leden Schouw en Fokke over terugdringen van bestuurlijke drukte Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2015 De motie Schouw/Fokke1 roept de regering op goede praktijken met betrekking tot het terugdringen van bestuurlijke drukte en het democratisch inrichten van gemeenschappelijke regelingen te verspreiden. ...

Reactie op verschillende brieven van gemeenten in reactie op de meicirculaire 2015 (Dossier 34300-B)
Reactie op verschillende brieven van gemeenten in reactie op de meicirculaire 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2015 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht om een reactie op verschillende brieven van gemeenten in reactie op de meicirculaire 2015. ...

Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2016 (Dossier 34300-B)
Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2016 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2016 aan1. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2016 (Dossier 34300-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2016 Deze brief met bijlage1, die ik u schrijf mede namens de Staatssecretaris van Financiën, bevat het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2016). ...

Informatie over gemeenten onder financieel preventief toezicht en artikel 12 Fvw in 2016 (Dossier 34300-B)
Informatie over gemeenten onder financieel preventief toezicht en artikel 12 Fvw in 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2016 Hierbij informeer ik u over het aantal gemeenten dat in 2016 vanwege financiële redenen onder zogenaamd preventief toezicht komt te staan van de provinciale toezichthouder en het aantal gemeenten dat in 2016 een beroep doet via artikel 12 van de Financiële verhoudingswet op een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2016 (Dossier 34300-B)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2016 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2016 ter informatie1. ...

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 (Dossier 34300-B)
Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2015 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 ter informatie1. ...