Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Kabinetsstandpunt ten aanzien van het Rfv advies ‘Tussen betalen en bepalen’ (Dossier 34000-VII)
Kabinetsstandpunt ten aanzien van het Rfv advies ‘Tussen betalen en bepalen’ Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni 2015 Bij deze stuur ik het door uw commissie op 28 november 2014 gevraagde kabinetsstandpunt toe ten aanzien van het Rfv advies «Tussen betalen en bepalen». ...

Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 11) (Dossier 34000-VII)
Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 11) Brief regering begroting financiën Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2015 Uw Kamer heeft op 6 november 2014 de motie van Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Voortman, Ouwehand en Klein over de Expertgroep Klokkenluiders aangenomen (Handelingen II 2014/15, nr. 21, item 13), waarin de regering wordt verzocht met de Expertgroep in overleg te treden om de financiële ondersteuning van de Expertgroep met (maximaal) een jaar te verlengen (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 11). ...

Reactie op de aangenomen motie van de leden Schouw en Taverne over het intrekken van de Zondagswet (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 23) (Dossier 34000-VII)
Reactie op de aangenomen motie van de leden Schouw en Taverne over het intrekken van de Zondagswet (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 23) Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Hierbij reageer ik op de bij de begrotingsbehandeling voor 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangenomen motie over het intrekken van de Zondagswet (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 23). ...

Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de gebeurtenissen in Haaksbergen (Dossier 34000-VII)
Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de gebeurtenissen in Haaksbergen Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Op 29 september jl. heeft de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken mijn reactie gevraagd op het dodelijke ongeluk dat zich heeft voorgedaan tijdens het motor-evenement in Haaksbergen op zondag 28 september. ...

Ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein (Dossier 34000-VII)
Ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 In de afgelopen periode heb ik uw Kamer regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. ...

Kabinetsreactie tweede rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein (Dossier 34000-VII)
Kabinetsreactie tweede rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 mei 2015 Zoals toegezegd aan uw Kamer (Kamerstuk 33 750 VII) stuur ik u hierbij de tweede rapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) en de kabinetsreactie op de rapportage1. ...

Inhuur van externen van het ministerie van BZK 2015 (Dossier 34000-VII)
Inhuur van externen van het ministerie van BZK 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2015 Inleiding Tijdens het Verantwoordingsdebat op 20 mei 2010 (Handelingen II 2009/10, nr. 86, blz. 7225–7260) is een motie van het lid Roemer van de SP aangenomen met het verzoek een uitgavennorm van 10% voor de inhuur van externen te hanteren1. ...

Derde rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein (Dossier 34000-VII)
Derde rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2015 Op 10 september heeft de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) haar derde rapportage aangeboden aan de Brede Regietafel sociaal domein. ...

Rapport evaluatie subsidieregeling stichting CAOP (Dossier 34000-VII)
Rapport evaluatie subsidieregeling stichting CAOP Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2014 Op verzoek van uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken stuur ik u de evaluatie van de Subsidieregeling Stichting CAOP1 die in mijn opdracht door Ecorys is uitgevoerd in 2014. ...

Agenda Lokale Democratie (Dossier 34000-VII)
Agenda Lokale Democratie Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 januari 2015 Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. bied ik u hierbij de Agenda Lokale Democratie aan1. ...

Kabinetsreactie op de eerste rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein (Dossier 34000-VII)
Kabinetsreactie op de eerste rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) is in de zomer van 2014 ingesteld met de opdracht te bezien of gemeenten de noodzakelijke bestuurlijke, organisatorische en financiële maatregelen nemen om de drie decentralisaties in samenhang te kunnen uitvoeren. ...

Notitie tweekamerstelsels (Dossier 34000-VII)
Notitie tweekamerstelsels Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2014 Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2014 verzocht de woordvoerder van de D66-fractie of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle opties ter verbetering of verandering van de rol van de Eerste Kamer op een rij wilde zetten, inclusief de afschaffing ervan.1 Deze vraag is door de Minister-President schriftelijk beantwoord.2 Daarbij is toegezegd dat ik – mede op basis van de literatuur – de gevraagde inventarisatie zou maken en dat ik daarbij ook een internationale vergelijking van andere stelsels zou voegen. ...

Transformatie in het sociaal domein (Dossier 34000-VII)
Transformatie in het sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 april 2015 Ter inleiding Na een intensieve voorbereiding en grote inspanningen van velen zijn de decentralisaties in het sociaal domein per 1 januari 2015 een feit geworden. ...

Preventie en bestrijding van corruptie (Dossier 34000-VII)
Preventie en bestrijding van corruptie Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2015 Inleiding De afgelopen jaren is de Nederlandse inzet op integriteitsbevordering en corruptiebestrijding vanuit verschillende internationale gremia (OESO, GRECO, EU en VN)1 geëvalueerd. ...

Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport van de Raad Openbaar Bestuur (Rob) “Hoe hoort het eigenlijk” (Dossier 34000-VII)
Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport van de Raad Openbaar Bestuur (Rob) “Hoe hoort het eigenlijk” Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2015 In mijn schriftelijke beantwoording van de door uw Kamer gestelde vragen tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bijlage bij Handelingen II 2014/15, nr. 21, item 13, blz. 6) heb ik toegezegd om de kabinetsreactie op het rapport ««Hoe hoort het eigenlijk? ...

Stand van zaken voor wat betreft een reactie inzake de ontwikkeling van de rekenkamerfunctie bij waterschappen (Dossier 34000-VII)
Stand van zaken voor wat betreft een reactie inzake de ontwikkeling van de rekenkamerfunctie bij waterschappen Brief regering ...

Jaarverslag 2014 van de Hoge Raad van Adel (Dossier 34000-VII)
Jaarverslag 2014 van de Hoge Raad van Adel Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 Hierbij zend ik u als te doen gebruikelijk het verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 20141. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-VII)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Ontwerp van een Subsidieregeling Stichting CAOP 2015 (Dossier 34000-VII)
Ontwerp van een Subsidieregeling Stichting CAOP 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 9 januari 2015. ...

Stand van zaken over een notitie over de samenhang tussen de positie en aanstellingswijze van de burgemeester (Dossier 34000-VII)
Stand van zaken over een notitie over de samenhang tussen de positie en aanstellingswijze van de burgemeester Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2015 Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2015 heb ik in reactie op de inbreng van de fractie van de PvdA aangekondigd een beschrijvende notitie te zullen uitbrengen over de samenhang tussen de positie en aanstellingswijze van de burgemeester (Handelingen II 2014/15, nr. ...