Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

32 resultaten

Lening ziekenhuis Curaçao (Dossier 34000-IV)
Lening ziekenhuis Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 In het begrotingsdebat van 1 oktober jl. heb ik uw Kamer een brief toegezegd over de in juni door Nederland middels lopende inschrijving verstrekte lening aan de regering van Curaçao ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis (Handelingen II 2014/15, nr. 8, debat over de Begroting Koninkrijksrelaties). ...

Voortgang Project Duradero (Dossier 34000-IV)
Voortgang Project Duradero Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In de reactie op de vragen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in het kader van het voorbereidend onderzoek van het voorstel van wet, houdende de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV), heb ik toegezegd u nader te informeren over de voortgang van het project Duradero (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 6). ...

Reactie op het eindrapport van het College Financieel Toezicht (Cft) overheidsfinanciën Aruba (Dossier 34000-IV)
Reactie op het eindrapport van het College Financieel Toezicht (Cft) overheidsfinanciën Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2014 De regering van Aruba heeft uw Kamer, alsmede de Eerste Kamer en de ministerraad van Nederland, per brief van 1 oktober jl. geïnformeerd over de aanbieding van de ontwerpbegrotingswijziging 2014 aan de Gouverneur van Aruba. ...

Inzet van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op verzoek van Aruba (Dossier 34000-IV)
Inzet van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op verzoek van Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2014 De regering van Aruba heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) verzocht om een deskundigenrapport over de ontwerpbegroting 2015, en over eventuele wijzigingen. ...

Rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2014 Bijgaand zend ik u het rapport «Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten»1. ...

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba (Dossier 34000-IV)
Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2015 Hierbij bied ik u de afspraken aan tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba1. ...

Informatie over een enkel onderwerp dat zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties (Dossier 34000-IV)
Informatie over een enkel onderwerp dat zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2014, over een enkel onderwerp die zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties (IV). ...

Rentelasten lening ziekenhuis Curaçao (Dossier 34000-IV)
Rentelasten lening ziekenhuis Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2015 In het Algemeen overleg Koninkrijksrelaties van 10 december jl. zijn vragen gerezen over de extra kosten in verband met de lening van het ziekenhuis Curaçao voor het land Curaçao. ...

Integriteit Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Integriteit Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2015 Hierbij informeer ik u over het besluit van de Raad van Ministers van het Koninkrijk (RMR) van 30 januari jl. ...

Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2014 Op 22 september jl. informeerde ik u over de samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 5). ...

Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018 (Dossier 34000-IV)
Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018 Brief regering begroting financiën Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2015 Bijgaand treft u aan het meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015–20181. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-IV)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Instellen toezicht St. Eustatius (Dossier 34000-IV)
Instellen toezicht St. Eustatius Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2015 Bijgaand zend ik u een afschrift van de brief die ik vandaag heb verzonden aan het bestuurscollege van het openbare lichaam St. ...

Toegankelijkheid websites NPO en commerciële omroepen in Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Toegankelijkheid websites NPO en commerciële omroepen in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 De regering is bij motie van Kamerlid Hachchi (Kamerstuk 33 750-IV, nr. 15) verzocht een oplossing te zoeken waardoor de inwoners van de BES-eilanden dezelfde toegang tot Nederlandse websites krijgen als de inwoners van het Europese deel van Nederland. ...

Stand van zaken overheidsfinanciën Aruba (Dossier 34000-IV)
Stand van zaken overheidsfinanciën Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2014 Op 10 september heeft uw Kamer mij verzocht om voorafgaande aan het Algemeen Overleg van 25 september geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken wat betreft de overheidsfinanciën van Aruba. ...

Eindevaluatie stichting AMFO (Dossier 34000-IV)
Eindevaluatie stichting AMFO Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Hierbij doe ik u het eindrapport van de evaluatie van de stichting Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) toekomen, dat op 24 oktober jl. is opgeleverd1. ...

Samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2014 In mijn brief van juni 23 juni j.l. ...

Voorgenomen wijzigingen begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (Dossier 34000-IV)
Voorgenomen wijzigingen begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2015 Het is mijn voornemen om met ingang van het begrotingsjaar 2016 de artikelstructuur voor het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (h64) aan te passen. ...

Informatie over de voortgang werkgroepen en projecten uit de Koninkrijksconferentie 2014 (Dossier 34000-IV)
Informatie over de voortgang werkgroepen en projecten uit de Koninkrijksconferentie 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Mij bereikte het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 januari 2015 om de geannoteerde agenda voor de Koninkrijksconferentie 2015 aan de Tweede Kamer te sturen. ...

Afronding aanwijzing begroting 2014 Aruba (Dossier 34000-IV)
Afronding aanwijzing begroting 2014 Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2014 In aansluiting op mijn brieven van 21 juli (Kamerstuk 33 750 IV, nr. 50) en 3 oktober (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 16) van dit jaar inzake de rapporten op grond van de aanwijzing aan de Gouverneur van Aruba van 11 juli van dit jaar zend ik u bijgaand het laatste rapport op grond van deze aanwijzing. ...