Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Dossier 33978)
Invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Brief regering bestuur rijksoverheid Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2015 1. ...

Nadere informatie omtrent het voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT (Dossier 33978)
Nadere informatie omtrent het voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT Brief regering bestuur rijksoverheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2014 Op 8 oktober 2014 heeft de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een hoorzitting belegd over het voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33978)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur rijksoverheid Nr. 13 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 oktober 2014 1 In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende: Da Artikel 2.5 komt te luiden: Artikel 2.5 Onze Minister wie het aangaat en Onze Minister kunnen gezamenlijk bij ministeriële regeling, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, voor een of meer functies van topfunctionarissen bij een rechtspersoon of instelling een maximum vaststellen dat hoger is dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3, indien de bijzondere arbeidsmarktomstandigheden een hoger bedrag rechtvaardigen, doch niet hoger dan de maximumbezoldiging, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, zoals dit artikel luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. 2 In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende: Fa In artikel 7.2 wordt «vijf jaar» vervangen door: drie jaar. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33978)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur rijksoverheid Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdelen G en H, komen te luiden: G Artikel 7.3 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33978)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur rijksoverheid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 september 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Dossier 33978)
Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Brief regering bestuur rijksoverheid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2014 De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij in zijn brief van 14 oktober 2014 uitgenodigd in vervolg op mijn brief van 14 oktober 2014 (Kamerstuk 33 978, nr. ...

Nota van wijziging (Dossier 33978)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur rijksoverheid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 september 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: D Artikel 2.3 komt te luiden: Artikel 2.3 1. ...

Afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Dossier 33978)
Afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Brief regering bestuur rijksoverheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 augustus 2014 Hierbij stuur ik u – naar aanleiding van uw verzoek van 3 april 2014 – het afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT1 die – onder andere – is gestuurd aan het Voorzittersoverleg Raden van Toezicht Nederlandse Universiteiten2. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33978)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur rijksoverheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33978)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur rijksoverheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT). ...

Voorstel van wet (Dossier 33978)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur rijksoverheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33978)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur rijksoverheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 mei 2014 en het nader rapport d.d. 30 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...