Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Werkgroep Evaluatie Caribisch Nederland (Dossier 33750-IV)
Werkgroep Evaluatie Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2014 In de CN week van oktober 2013 is besloten een gezamenlijke werkgroep in te stellen voor de formulering van de evaluatieopdracht van de staatkundige evaluatie Caribisch Nederland. ...

Duiding controletaken financieel toezicht Curacao en Sint Maarten (Dossier 33750-IV)
Duiding controletaken financieel toezicht Curacao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 augustus 2014 Afgelopen maanden heb ik bij enkele overleggen met uw Kamer van gedachten gewisseld over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College financieel toezicht (Cft), de Rijksministerraad (RMR) en de Tweede Kamer. ...

Evaluatie Rijkscoördinatie Caribisch Nederland (Dossier 33750-IV)
Evaluatie Rijkscoördinatie Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2014 Toen ik vorig jaar signalen kreeg van ernstige problemen in de coördinatie van de Rijkstaken heb ik gesprekken gevoerd met de Rijksvertegenwoordiger, en heb ik besloten tot een evaluatie. ...

Derde voortgangsrapportage Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Dossier 33750-IV)
Derde voortgangsrapportage Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2014 Bijgaand ontvangt u de derde voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba1. ...

Reactie op de aangenomen motie van het lid Hachchi c.s. over toegang tot Nederlandse websites voor inwoners van de BES-eilanden en toezeggingen begrotingsdebat d.d. 28 november 2013 (Dossier 33750-IV)
Reactie op de aangenomen motie van het lid Hachchi c.s. over toegang tot Nederlandse websites voor inwoners van de BES-eilanden en toezeggingen begrotingsdebat d.d. 28 november 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Middels deze brief wil ik u informeren over drie toezeggingen en één motie die tijdens het begrotingsdebat van 28 november 2013 (Handelingen II 2013/14, nr. 30, item 10) aan de orde zijn gekomen. ...

Uitstel beantwoording vragen n.a.v. het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), januari 2014 (Dossier 33750-IV)
Uitstel beantwoording vragen n.a.v. het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), januari 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2014 Op 22 januari heb ik de schriftelijke vragen van de vaste commissie Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de reis van de commissie naar Caribisch Nederland afgelopen januari ontvangen. ...

Verslag van het bezoek aan Curaçao en Bonaire van 28 september tot en met 1 oktober 2013 (Dossier 33750-IV)
Verslag van het bezoek aan Curaçao en Bonaire van 28 september tot en met 1 oktober 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2013 Van 28 september tot en met 1 oktober bracht ik een bezoek aan achtereenvolgens Curaçao en Bonaire. ...

Profielschets Rijksvertegenwoordiger (Dossier 33750-IV)
Profielschets Rijksvertegenwoordiger Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2014 In aanvulling op mijn brief van 23 april jl. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES eerste helft van 2014 (Dossier 33750-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES eerste helft van 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 augustus 2014 Hierbij zend ik u ter informatie de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de eerste helft van 20141. ...

Kabinetsreactie op het onderzoek “Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland” (Dossier 33750-IV)
Kabinetsreactie op het onderzoek “Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland” Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2013 Op 2 juli jl. is aan uw Kamer het onderzoek «Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland» van het onderzoeksbureau Ideeversa gestuurd. ...

Tussenrapport onderzoek financiële positie Aruba (Dossier 33750-IV)
Tussenrapport onderzoek financiële positie Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juli 2014 In mijn antwoorden, mede namens de Minister-President, op de vragen die vorige week zijn gesteld door de leden Pechtold (D66), Hachchi (D66), Van Haersma Buma (CDA) en Van Toorenburg (CDA) inzake de hongerstaking van de Minister-President van Aruba en zoals beantwoord (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 2584) heb ik u geïnformeerd dat ik de Gouverneur in zijn rol als opdrachtgever heb gevraagd of de onderzoekers zeer snel zouden kunnen komen met een tussenrapport, een quick scan. ...

Benoemingsprocedure Rijksvertegenwoordiger (Dossier 33750-IV)
Benoemingsprocedure Rijksvertegenwoordiger Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2014 In uw brief van 16 april jl. verzoekt u mij om «een uiteenzetting van de invulling, de uitwerking en het tijdpad van de transparante benoemingsprocedure voor de Rijksvertegenwoordiger. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, juli 2013-december 2013 (Dossier 33750-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, juli 2013-december 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2014 Overeenkomstig art 4 lid 2 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten dient het College financieel toezicht (Cft) eens per half jaar schriftelijk verantwoording af te leggen over zijn werkzaamheden door tussenkomst van mij aan de raad van Ministers van het Koninkrijk (RMR), de besturen, de beide kamers der Staten-Generaal en beide Staten. ...

Evaluatie Caribisch Nederland (Dossier 33750-IV)
Evaluatie Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2014 In het slotakkoord van de miniconferentie over de toekomstige staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van oktober 2006 te Den Haag is opgenomen dat vijf jaar na het moment waarop de drie eilanden een staatsrechtelijke positie binnen het Nederlands staatsbestel verkrijgen, de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur door Nederland en de drie eilanden gezamenlijk wordt geëvalueerd. ...

Halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden (Dossier 33750-IV)
Halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2014 In de kabinetsreactie op het onderzoek «Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland» (Kamerstuk 33 750 IV, nr. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Dossier 33750-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2013 Overeenkomstig art 4 lid 2 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten dient het College financieel toezicht (Cft) eens per half jaar schriftelijk verantwoording af te leggen over zijn werkzaamheden door tussenkomst van mij aan de raad van Ministers van het Koninkrijk, de besturen, de beide kamers der Staten-Generaal en beide Staten. ...

Kabinetsreactie evaluatie rijkscoördinatie Caribisch Nederland (Dossier 33750-IV)
Kabinetsreactie evaluatie rijkscoördinatie Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 In mijn brief van 13 september 20131 heb ik u de aankondiging gedaan voor het uitvoeren van een evaluatie van de rijkscoördinatie in Caribisch Nederland. ...

Overzicht wetgeving BES-eilanden (Dossier 33750-IV)
Overzicht wetgeving BES-eilanden Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2013 In de kabinetsreactie op het onderzoek «Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland» (Kamerstuk 33 750 IV, nr. ...

Nota van wijziging (Dossier 33750-IV)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 november 2013 A Artikel I In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (Kamerstukken II, 33 750 IV) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1.000). ...

Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2013 (Dossier 33750-IV)
Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2014 Bijgaand ontvangt u het belevingsonderzoek voor Caribisch Nederland over het jaar 2013, dat in opdracht van de Rijksvertegenwoordiger is uitgevoerd1. ...