Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 (Dossier 33750-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2013 Bijgaand treft u ter informatie de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 aan1. ...

Technische briefing groot onderhoud gemeentefonds (Dossier 33750-B)
Technische briefing groot onderhoud gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2014 Het Ministerie van BZK is bezig met groot onderhoud aan het gemeentefonds; uw Kamer is hierover het laatst geïnformeerd in februari 2012.1 Ondertussen is het bijbehorende onderzoek van het gemeentefonds afgerond en worden adviezen ingewonnen van VNG en Rfv over de voorlopige resultaten. ...

Reactie op verzoek van het lid Agema over de stapeling van financiële risico’s bij decentralisaties (Dossier 33750-B)
Reactie op verzoek van het lid Agema over de stapeling van financiële risico’s bij decentralisaties Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2013 Bij de regeling van werkzaamheden van 12 september jl. heeft uw Kamer, behalve om een dertigledendebat, verzocht om een schriftelijke reactie op het CPB rapport decentralisaties sociaal domein (Handelingen II 2012/13, nr. 110). ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 (Dossier 33750-B)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2014 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 ter informatie1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33750-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave   blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33750-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 17 september 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 33750-B)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 17 september 2013 Op 9 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

SCP-rapport Maten voor gemeenten 2013 (Dossier 33750-B)
SCP-rapport Maten voor gemeenten 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2013 Hierbij doe ik u toekomen het rapport Maten voor gemeenten 2013 – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2006–20111. ...

Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2014 (Dossier 33750-B)
Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2014 Bijgaand ontvangt u ter informatie de rapportage van het COELO inzake de ontwikkeling van de Lokale Heffingen in 2014. ...

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 (Dossier 33750-B)
Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2013 Bijgaand treft u ter informatie de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 aan1. ...

Afschrift adviesaanvraag Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de wijze waarop in de financiële verhouding Rijk-gemeenten de kosten van opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog een plaats moeten krijgen (Dossier 33750-B)
Afschrift adviesaanvraag Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de wijze waarop in de financiële verhouding Rijk-gemeenten de kosten van opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog een plaats moeten krijgen Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 Bijgaand treft u een afschrift aan van mijn adviesaanvraag van heden aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), mede namens de Staatssecretaris van Financiën1. ...

Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2014 (Dossier 33750-B)
Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2014 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2014 aan1. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2014 (Dossier 33750-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2014 Hierbij bied ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën op grond van artikel 20 van de Financiële-Verhoudingswet (Fvw) het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) aan. ...

Derde voortgangsrapportage over de werking en toepassing van Single information Single Audit (SiSa) (Dossier 33750-B)
Derde voortgangsrapportage over de werking en toepassing van Single information Single Audit (SiSa) Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2013 1. ...

Kabinetsreactie op de finale CPB rapportage inzake de financiële kansen en risico's van de decentralisaties in het sociaal domein (Dossier 33750-B)
Kabinetsreactie op de finale CPB rapportage inzake de financiële kansen en risico's van de decentralisaties in het sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2014 Tijdens de stemmingen op 26 maart 2013 werd door uw Kamer de motie Schouw aangenomen.1 In deze motie is de regering verzocht een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de eventuele financiële risico’s en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties in het sociaal domein. ...

Kabinetsstandpunt over de Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2014 (Dossier 33750-B)
Kabinetsstandpunt over de Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2014 Op woensdag 26 maart publiceerde het Centrum voor Economie van de Lagere Overheden (COELO) de ATLAS lokale heffingen 2014. ...

Afschrift van het antwoord aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over het advies over de herziening van de handleiding artikel 12 Financiële verhoudingswet (Dossier 33750-B)
Afschrift van het antwoord aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over het advies over de herziening van de handleiding artikel 12 Financiële verhoudingswet Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2014 Met uw brief van 21 mei 2014 heeft u mij het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) gezonden. ...

Reactie op de brief van de provincie Noord-Holland over de begrotingspositie van gemeenten (Dossier 33750-B)
Reactie op de brief van de provincie Noord-Holland over de begrotingspositie van gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2014 Bijgaand stuur ik u, in reactie op uw verzoek van 19 december jl., ter informatie een afschrift van mijn reactie op de brief van de provincie Noord-Holland over de begrotingspositie van gemeenten1. ...

Nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds die wordt ingevoerd in 2015 en de (herverdeel)effecten per gemeente in 2015 (Dossier 33750-B)
Nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds die wordt ingevoerd in 2015 en de (herverdeel)effecten per gemeente in 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2014 In deze brief informeer ik u mede namens medefondsbeheerder Financiën, over de nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds die wordt ingevoerd in 2015 en de (herverdeel)effecten per gemeente in 2015. ...