Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Jaarverslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2012 (Dossier 33400-VII)
Jaarverslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 mei 2013 Hierbij zend ik u als te doen gebruikelijk het verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2012.1 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. ...

Toezegging informatieverstrekking aanpak bedrijfsvoering van BZK (Dossier 33400-VII)
Toezegging informatieverstrekking aanpak bedrijfsvoering van BZK Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2013 Tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 juni 2013 (Kamerstuk 33 605 VII, nr. 13) heb ik toegezegd uw Kamer schriftelijk te informeren over een drietal onderwerpen: – De verbeteringen in de bedrijfsvoering van het ministerie van BZK op door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden; – De norm van 10% externe inhuur voor BZK, en; – De (invulling van de) systeemverantwoordelijkheid door de minister van BZK op het functioneren van de Rijksdienst Caribisch Nederland. ...

Afhandeling toezeggingen inzake woonwagencentra en Vinkenslag (Dossier 33400-VII)
Afhandeling toezeggingen inzake woonwagencentra en Vinkenslag Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2013 In het vragenuurtje van 11 december 2012 heb ik u toegezegd ambtsberichten op te vragen bij de burgemeester van Maastricht en de commissaris van de Koningin van Limburg. ...

Uitstel toezending reactie op de motie Voortman c.s. omtrent de inclusieve samenleving (Dossier 33400-VII)
Uitstel toezending reactie op de motie Voortman c.s. omtrent de inclusieve samenleving Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2013 Bij het debat over de begroting voor 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Handelingen II 2013/13, nr. 37, item 8, blz. 101–136) heeft uw Kamer de motie Voortman c.s. aangenomen (Kamerstuk 33 400-VII, nr. 54 ter vervanging van die gedrukt onder nr. 29), omtrent de visie van dit Kabinet op de decentralisaties en de inclusieve samenleving vanuit de uitgangspunten participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van bestaan. ...

Nota van wijziging (Dossier 33400-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 december 2012 Artikel I 1. ...

Verantwoordelijkheden en informatieafspraken over decentralisatieprojecten in het sociale domein (Dossier 33400-VII)
Verantwoordelijkheden en informatieafspraken over decentralisatieprojecten in het sociale domein Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2013 Op 13 juni jl. heeft de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een brief gestuurd, met het verzoek om in te gaan op mijn verantwoordelijkheden, en om tot informatieafspraken te komen over de drie decentralisatieprojecten in het sociale domein. ...

Rapport van De Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) (Dossier 33400-VII)
Rapport van De Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2013 De Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa, de GRECO heeft het afgelopen jaar het Nederlandse parlement onder de loep genomen aangaande de preventie van corruptie en bevordering van integriteit. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33400-VII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 december 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A. ...

Kabinetsstandpunt inzake Doe Democratie (Dossier 33400-VII)
Kabinetsstandpunt inzake Doe Democratie Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2013 Dit kabinetsstandpunt is een reactie op verschillende adviezen, rapporten en verzoeken die ons hebben bereikt over de rol van de overheid ten aanzien van maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap, door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en anderen kortweg aangeduid als de Doe democratie. ...

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden in het sociaal domein (Dossier 33400-VII)
Gemeentelijke samenwerkingsverbanden in het sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2013 Per brief van 19 februari 2013 (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 59) bent u geïnformeerd over de samenhang tussen de voorgenomen decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd. ...

Derde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke verhoudingen (Dossier 33400-VII)
Derde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke verhoudingen Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2013 Bij Kabinetsmissive van 29 juni 2012, no.12.001491 is, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt de adviesaanvraag inzake de derde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke verhoudingen. ...

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Heijnen en Segers (Kamerstuk 33400-VII nr. 26) inzake Caribisch Nederland (Dossier 33400-VII)
Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Heijnen en Segers (Kamerstuk 33400-VII nr. 26) inzake Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2013 Bij het debat over de begroting voor 2013 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uw Kamer de motie Segers/Heijnen aangenomen (Kamerstuk 33 400-VII nr. 26), inzake het verzoek aan de regering, in overleg met Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en de Rijksvertegenwoordiger concrete doelstellingen en maatregelen te formuleren om de overvloed aan wet- en regelgeving beter te kunnen verwerken, ambtelijke druk te verminderen en inefficiëntie tegen te gaan en de Kamer hierover voor mei 2013 te informeren. ...

Onderzoeksrapport 'Nationale wetten versus lokale besluiten' (Dossier 33400-VII)
Onderzoeksrapport 'Nationale wetten versus lokale besluiten' Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2013 Hierbij bied ik u een onderzoeksrapport aan met de titel «Nationale wetten versus lokale besluiten, Een spanningsveld voor burgemeesters».1 Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind 2012 uitgevoerd door onderzoekers van de Erasmus Universiteit. ...

Uitstel beantwoording van de motie van het lid Voortman c.s. (Kamerstuk 33 400-VII nr. 54) omtrent de inclusieve samenleving (Dossier 33400-VII)
Uitstel beantwoording van de motie van het lid Voortman c.s. (Kamerstuk 33 400-VII nr. 54) omtrent de inclusieve samenleving Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2013 Bij het debat over de begroting voor 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uw Kamer de motie Voortman c.s. aangenomen (kamerstuk 33 400-VII nr. 54 ter vervanging van die gedrukt onder nr. 29), omtrent de visie van dit Kabinet op de decentralisaties en de inclusieve samenleving vanuit de uitgangspunten participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van bestaan. ...

Actualisering van de brief over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd (Kamerstuk 33400-VII, nr.59) en de lijst van vragen en antwoorden betreffende dit onderwerp (Kamerstuk 33400-VII, nr.63) (Dossier 33400-VII)
Actualisering van de brief over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd (Kamerstuk 33400-VII, nr.59) en de lijst van vragen en antwoorden betreffende dit onderwerp (Kamerstuk 33400-VII, nr.63) Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2013 Op 19 februari heb ik uw Kamer geïnformeerd over de aanpak betreffende decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd (Kamerstuk 33 400 VII, nr. ...

Bevordering van de Doe Democratie (Dossier 33400-VII)
Bevordering van de Doe Democratie Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 maart 2013 In een motie van uw Kamer (Kamerstuk 33 400-VII, nr. 28) wordt de regering gevraagd, mede in reactie op diverse rapporten, te concretiseren of en, zo ja, op welke manier zij van plan is zeggenschap over te dragen aan burgers en hoe zij deze overdracht wil bevorderen op lokaal niveau. ...

Kabinetsreactie op de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens (Dossier 33400-VII)
Kabinetsreactie op de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2013 1. ...

Uitstel toezenden van visie en actieplan Open Government Partnership (Dossier 33400-VII)
Uitstel toezenden van visie en actieplan Open Government Partnership Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2013 Bij de vaststelling van de begroting van mijn ministerie informeerde ik u over de verschillende ontwikkelingen rondom het thema open overheid. ...

Mededeling m.b.t. de reactie op het Rob advies ‘Belichaming van de kundige overheid’ (Dossier 33400-VII)
Mededeling m.b.t. de reactie op het Rob advies ‘Belichaming van de kundige overheid’ Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2013 Bij brief van 11 december 2012 heeft de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht om uiterlijk 22 januari 2013 op het advies «Belichaming van de kundige overheid» van de Raad voor het Openbaar Bestuur te reageren. ...

Opleidingen burgemeesters inzake orde en brandveiligheid (Dossier 33400-VII)
Opleidingen burgemeesters inzake orde en brandveiligheid Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 november 2012 Aanleiding Met deze brief reageer ik op uw verzoek Uw Kamer te informeren over de opleidingen over openbare orde en brandveiligheid. ...