Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Stand van zaken m.b.t. de verontreiniging door de raffinaderij op Curacao (Dossier 33400-IV)
Stand van zaken m.b.t. de verontreiniging door de raffinaderij op Curacao Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2013 Naar aanleiding van het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 16 april 2013 (Kamerstuk 33 400 IV, nr. 28), de procedurevergadering van 24 april 2013 en uw brief d.d. 25 april 2013, waarin u verzoekt om een aanvullende brief over de stand van zaken inzake de verontreiniging door de Isla raffinaderij op Curaçao. ...

Redenen voor het afgelasten van de Koninkrijksconferentie, de financiële situatie van Aruba en de screening van kandidaat-bewindspersonen op Curaçao en Sint Maarten (Dossier 33400-IV)
Redenen voor het afgelasten van de Koninkrijksconferentie, de financiële situatie van Aruba en de screening van kandidaat-bewindspersonen op Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2013 Naar aanleiding van de procedurevergadering van uw vaste commissie van 29 mei 2013 heeft u verzocht om een brief waarin wordt ingegaan op een aantal door u in uw brief genoemde onderwerpen. ...

Besteding samenwerkingsmiddelen Caribisch deel van het Koninkrijk en bestuurlijkeonwikkelingen Bonaire (Dossier 33400-IV)
Besteding samenwerkingsmiddelen Caribisch deel van het Koninkrijk en bestuurlijkeonwikkelingen Bonaire Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 augustus 2013 In deze brief ga ik in op de rechtmatigheid en effectiviteit van de Nederlandse samenwerkingsmiddelen en op de bestuurlijke ontwikkelingen te Bonaire. ...

Reactie op de punten die zijn geformuleerd voor het beleidsterrein energie van de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 2013 (Dossier 33400-IV)
Reactie op de punten die zijn geformuleerd voor het beleidsterrein energie van de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2013 In uw brief van 6 juni 2013 deelt u mede dat een gezamenlijk overleg van de commissies Koninkrijksrelaties van beide Kamers der Staten Generaal heeft plaats gevonden, waarin ook mijn brief van 11 april 2013 met betrekking tot de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg ter sprake is geweest. ...

Reactie op de toezegging om de Tweede Kamer te informeren indien er berichten zijn van ambtenaren in Nederlandse dienst op Sint Maarten die wijzen op corruptie e.d. (Dossier 33400-IV)
Reactie op de toezegging om de Tweede Kamer te informeren indien er berichten zijn van ambtenaren in Nederlandse dienst op Sint Maarten die wijzen op corruptie e.d. ...

Rapport van Transparency International (TI) getiteld “National Integrity System Assessment: Curaçao 2013 (Dossier 33400-IV)
Rapport van Transparency International (TI) getiteld “National Integrity System Assessment: Curaçao 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2013 Hierbij doe ik u het rapport van Transparency International (TI) toekomen, getiteld «National Integrity System Assessment: Curaçao 2013»1. ...

Vijfde voortgangsrapportage Curaçao en achtste voortgangsrapportage Sint Maarten (Dossier 33400-IV)
Vijfde voortgangsrapportage Curaçao en achtste voortgangsrapportage Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2013 Hierbij bied ik u de vijfde rapportage van de Voortgangscommissie Curaçao aan met de bijbehorende uitvoeringsrapportage van de minister van Justitie van Curaçao inzake het Korps Politie Curaçao en het Sentro di Detension i Korekshon Korsou (SDKK) 1. ...

Liquiditeit en leningen Curacao en Sint Maarten (Dossier 33400-IV)
Liquiditeit en leningen Curacao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2013 Tijdens het Algemeen overleg Koninkrijksrelaties op 16 april jl. ...

Rijkscoördinatie Caribisch Nederland (Dossier 33400-IV)
Rijkscoördinatie Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2013 Op 2 juli jl. is aan uw Kamer het onderzoek «Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland» van het onderzoeksbureau Ideeversa gestuurd (Kamerstuk 33 400 IV, nr. 39). ...

Verslag van het kennismakingsbezoek aan de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, als ook aan Saba, Sint-Eustatius en Bonaire van 19 t/m 27 januari 2013 (Dossier 33400-IV)
Verslag van het kennismakingsbezoek aan de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, als ook aan Saba, Sint-Eustatius en Bonaire van 19 t/m 27 januari 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2013 Van 19 tot en met 26 januari heb ik een kennismakingsbezoek gebracht aan de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, als ook aan Saba, Sint-Eustatius en Bonaire. ...

Informatie over de voortgang van het overleg met de minister-president van Sint Maarten inzake de integriteit van het politieke bestuur (Dossier 33400-IV)
Informatie over de voortgang van het overleg met de minister-president van Sint Maarten inzake de integriteit van het politieke bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2013 Op 16 april 2013 heb ik tijdens een overleg met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties toegezegd de Kamer te informeren over de voortgang van het overleg met de minister-president van Sint Maarten inzake de integriteit van het politieke bestuur aldaar (Kamerstuk 33 400 IV, nr. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES (Dossier 33400-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2013 Hierbij zend ik u ter informatie de halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de eerste helft van 20131. ...

Afschrift van de brief aan de regering van Sint Maarten m.b.t. Caribisch Nederland (Dossier 33400-IV)
Afschrift van de brief aan de regering van Sint Maarten m.b.t. Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2013 Bijgaand vindt u een afschrift van mijn brief aan de regering van Sint Maarten1. ...

Stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties en Caribisch Nederland (Dossier 33400-IV)
Stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties en Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2013 Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 12 februari 2013 heb ik toegezegd de Kamer over verschillende onderwerpen te zullen informeren. ...

Onderzoek deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland (Dossier 33400-IV)
Onderzoek deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2013 Bijgaand doe ik u toekomen het onderzoek «Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland» van het onderzoeksbureau Ideeversa1. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht (Dossier 33400-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2013 Overeenkomstig art 4 lid 2 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten dient het College financieel toezicht (Cft) eens per half jaar schriftelijk verantwoording af te leggen over zijn werkzaamheden door tussenkomst van mij aan de raad van ministers van het Koninkrijk, de besturen, de beide kamers der Staten-Generaal en beide Staten. ...

Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten (Dossier 33400-IV)
Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 september 2013 Op 11 juli en 26 augustus 2013 heb ik overleg gevoerd met de Ministers-President en de Ministers van Justitie van Sint Maarten respectievelijk Curaçao over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak. ...

Zesde voortgangsrapportage Curaçao (Dossier 33400-IV)
Zesde voortgangsrapportage Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2013 Hierbij bied ik u de zesde rapportage van de Voortgangscommissie Curaçao aan met bijbehorende uitvoeringsrapportages van de minister van Justitie van Curaçao inzake het Korps Politie Curaçao en het Sentro di Detension i Korekshon Korsou (SDKK) 1. ...

Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2012 (Dossier 33400-IV)
Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2013 Hierbij zend ik u ter informatie de halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2012.1 Hiermee kom ik tegemoet aan de motie Van Dam van 2 december 2010 (Kamerstuk 33 400 IV, nr. ...

Zevende rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten (Dossier 33400-IV)
Zevende rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 november 2012 Hierbij bied ik u de zevende rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten aan met de bijbehorende uitvoeringsrapportages van de minister van Algemene Zaken, de minister van Justitie en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur van Sint Maarten *). ...