Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

34 resultaten

Toekomstverkenning publieke omroep (Dossier 32123-VIII)
Toekomstverkenning publieke omroep Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 61BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009De afgelopen tijd heb ik meermalen met uw Kamer gedebatteerd over de landelijke publieke omroep. ...

Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen (Dossier 32123-VIII)
Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen Brief regering 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 oktober 2009Hierbij bied ik de notitie Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen: Aanvullende actielijnen in het kader van de internationaliseringsagenda «Het Grenzenloze Goed» aan.1 Ik voldoe hiermee aan mijn eerdere toezegging als gevolg van de motie van de leden: Anker, Jan Jacob van Dijk, Besselink en van der Ham. ...

Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 20) (Dossier 32123-VIII)
Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 20) Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 91BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009Uw Kamer heeft mij 18 november 2009 gevraagd per brief te reageren op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma, 32 123 VIII, nr. 20. ...

Reactie op de ingediende motie Van Dam c.s. tijdens de Mediabegroting 2010 over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties (Dossier 32123-VIII)
Reactie op de ingediende motie Van Dam c.s. tijdens de Mediabegroting 2010 over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties Brief regering begroting belasting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 99BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 december 2009Tijdens de bespreking van de Mediabegroting-2010 (30 november jl) (kamerstuk 32 123 VIII, nr. 93) hebben de leden Van Dam (PvdA), Van der Ham (D66) en Peters (GL) een motie ingediend, waarin zij de regering verzoeken, binnen een half jaar mogelijkheden uit te werken die geschreven media met grote multidisciplinaire redacties korting geven op de werkgeverslasten naar analogie van de WBSO en tevens binnen een half jaar aan de Kamer te rapporteren op welke wijze de BTW voor elektronische diensten zou kunnen worden verlaagd binnen de Europese regelgeving.1In reactie op deze motie heb ik gezegd dat ik dit in het kabinet zou bespreken en de Kamer het oordeel van het kabinet zou laten weten. ...

Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) (Dossier 32123-VIII)
Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) Brief regering begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 106BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 januari 2010Hierbij informeer ik u mede namens de beide staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van de moties en het amendement die zijn aangenomen in het kader van de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 (Tweede Kamer, 32 123 VIII). ...

Standpunt bij amendement OV-kaart mbo-ers bij de OCW-begroting 2010 (Dossier 32123-VIII)
Standpunt bij amendement OV-kaart mbo-ers bij de OCW-begroting 2010 Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 69BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009In het kader van de behandeling van de OCW-begroting 2010 is het amendement 32 123 VIII, nr. ...

Uitstelbericht inzake wetsvoorstel over gelaatsbedekkende kleding op scholen (Dossier 32123-VIII)
Uitstelbericht inzake wetsvoorstel over gelaatsbedekkende kleding op scholen Brief regering 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 oktober 2009Eerder berichtte ik u dat het wetsvoorstel inzake gelaatsbedekkende kleding op scholen naar verwachting na het afgelopen zomerreces zou kunnen worden ingediend bij uw Kamer. ...

Voorstel van wet (Dossier 32123-VIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 1VOORSTEL VAN WET15 september 2009Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van verbetering (Dossier 32123-VIII)
Nota van verbetering Nota van verbetering begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 65NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 19 november 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 1) wordt de volgende verbetering aangebracht:In de begrotingsstaat wordt het totaalbedrag «2 046 330» van de ontvangsten beleidsartikelen vervangen door: 2 046 370. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32123-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL2   B.BEGROTINGSTOELICHTING3   1.Leeswijzer3   2.Beleidsagenda7   3.De beleidsartikelen61 1. ...

Concept Jaarwerkplan 2010 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 32123-VIII)
Concept Jaarwerkplan 2010 Inspectie van het Onderwijs Brief regering 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2009Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Concept Jaarwerkplan 2010 van de Inspectie van het Onderwijs.1 Indien uw commissie over dit Concept Jaarwerkplan 2010 met mij in overleg wil, verneem ik dit graag. ...

Voortgangsrapportage Lastendruk OCW (Dossier 32123-VIII)
Voortgangsrapportage Lastendruk OCW Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 102BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 december 2009Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Lastendruk OCW aan. ...

Strategische visie op Unesco (Dossier 32123-VIII)
Strategische visie op Unesco Brief regering 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 oktober 2009Tijdens de Rijksministerraad van 18 september 2009 is de strategische visie van Nederland op Unesco vastgesteld. ...

Financiering restauratie rijksmonumenten met IPO (t.b.v. NO 16-11) (Dossier 32123-VIII)
Financiering restauratie rijksmonumenten met IPO (t.b.v. NO 16-11) Brief regering begroting bestuur bouwnijverheid cultuur cultuur en recreatie economie financiën provincies 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 59BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009In mijn brief van 3 april 2009 (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Advies van de Onderwijsraad "Naar doelmatiger onderwijs" (Dossier 32123-VIII)
Advies van de Onderwijsraad "Naar doelmatiger onderwijs" Brief regering begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 92BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 december 2009Mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt en staatssecretaris Dijksma stuur ik u hierbij het advies van de Onderwijsraad «Naar doelmatiger onderwijs».1 De beleidsreactie op dit advies ontvangt u op de gebruikelijke termijn.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Regionale omroep (Dossier 32123-VIII)
Regionale omroep Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 17BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 oktober 2009Bij de behandeling van de Mediabegroting 2009 heeft de Tweede Kamer mij verzocht een brief over de regionale omroep te sturen. ...

Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep (Dossier 32123-VIII)
Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 103BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2009Op 12 november 2009 heb ik uw Kamer in een brief geïnformeerd over mijn aanpak van de toekomstverkenning voor de publieke omroep.1 Op 30 november is bij de behandeling van de mediabegroting in de Tweede Kamer over deze aanpak gesproken. ...

Beantwoording vragen Van der Ham over het Fonds voor Cultuurparticipatie gesteld tijdens OCW begrotingsoverleg, onderdeel Cultuur (Dossier 32123-VIII)
Beantwoording vragen Van der Ham over het Fonds voor Cultuurparticipatie gesteld tijdens OCW begrotingsoverleg, onderdeel Cultuur Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 63BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Tijdens de begrotingsbehandeling cultuur op 2 november 2009 heb ik uw Kamer toegezegd de vragen over het Fonds voor Cultuurparticipatie zoals gesteld door Tweede Kamerlid Van der Ham (D66) schriftelijk te beantwoorden. ...

Overzicht van de fondsen en subsidieregelingen met een ondersteunende functie bij het onderwijsproces (Dossier 32123-VIII)
Overzicht van de fondsen en subsidieregelingen met een ondersteunende functie bij het onderwijsproces Brief regering begroting financiën 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 291BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 oktober 2009Conform uw verzoek in de procedurevergadering van 27 oktober jl. (2009Z19739/2009D52206) stuur ik u hierbij het aangevulde antwoord op vraag 1 betreffende een overzicht van de fondsen en subsidieregelingen met een ondersteunende functie bij het onderwijsproces.2In de bijlage treft u ten eerste het overzicht van organisaties en instellingen met een ondersteunende functie bij het onderwijsproces. ...

Reactie op het OESO-rapport Nederland inzake het onderwijs aan migranten (Dossier 32123-VIII)
Reactie op het OESO-rapport Nederland inzake het onderwijs aan migranten Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 32 123 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010nr. 116BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) rondt thans een review af over het thema Migrant Education. ...