Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Notitie en toelichting stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO (Dossier 31821)
Notitie en toelichting stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO Brief regering hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 73BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 november 2009Op 15 juni 2009 heb ik uw Kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Versterking Besturing, toegezegd haar een notitie te doen toekomen waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het systeem in het hoger onderwijs en de bve-sector wat betreft de mogelijkheden van instellingen om nieuwe opleidingen te starten en nieuwe vestigingsplaatsen voor opleidingen in te richten (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 97, blz. 7681–7702).Mede namens mijn ambtgenoot van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart bied ik u hierbij de toegezegde notitie aan.1De notitie behelst een beschrijving van de instrumenten voor de totstandkoming van middelbare beroepsopleidingen en opleidingen in het hoger onderwijs en vestigingen daarvan in andere vestigingsplaatsen. ...

Mededeling dat de toezegging gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ‘Versterking Besturing’ (18 juni 2009) inzake financiering seminaria, op een later tijdstip de Kamer zal bereiken (Dossier 31821)
Mededeling dat de toezegging gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ‘Versterking Besturing’ (18 juni 2009) inzake financiering seminaria, op een later tijdstip de Kamer zal bereiken Brief regering hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 76BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2009Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel «Versterking Besturing» op 18 juni 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 821; Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 31821)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 19DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 15 juni 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I, onderdeel BW, wordt artikel 7.51 als volgt gewijzigd:1. ...

Reactie op toezegging gedaan tijdens de plenaire behandeling wetsvoorstel Versterking besturing, 18 juni 2009 (Dossier 31821)
Reactie op toezegging gedaan tijdens de plenaire behandeling wetsvoorstel Versterking besturing, 18 juni 2009 Brief regering hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 59BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 juni 2009Afgelopen donderdag heb ik met uw Kamer overleg gevoerd over het wetsvoorstel Versterking besturing (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 821). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31821)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 9TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 8 juni 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I, onderdeel A, onder 5, wordt «of een toets nieuwe opleiding met positief gevolg is ondergaan» vervangen door: of die een toets nieuwe opleiding met positief gevolg heeft ondergaan.BIn artikel I, onderdeel B, onder 1, vervalt na «levensbeschouwelijke universiteiten» de komma.CIn artikel I, onderdeel D, worden in artikel 1.7a, eerste lid, de liggende streepjes vervangen door achtereenvolgens de letters a tot en met g.DIn artikel I, onderdeel E, onder 2, wordt «onder a, c, h en i» vervangen door: onder a, c, h en j.EArtikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31821)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 29 april 20091. ...

Nota van Wijziging (Dossier 31821)
Nota van Wijziging Nota van wijziging hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 29 april 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I, onderdeel G, wordt in artikel 1.10 na «bekostigingsvoorwaarden» toegevoegd: , tenzij anders is bepaald.BIn artikel I, onderdeel BR, wordt in artikel 7.35, eerste lid, «artikel 7.34,» vervangen door: de artikelen 7.13, 7.15, 7.34 en 7.59.CArtikel I, onderdeel BW, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31821)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEENHOOFDSTUK 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 31821)
Voorstel van wet Voorstel van wet hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31821)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 3 oktober 2008 en het nader rapport d.d. 15 december 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31821)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor het hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking bestuur).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

Toezegging levensbeschouwelijke universiteiten wat betreft deficiënties en studiefinanciering (Dossier 31821)
Toezegging levensbeschouwelijke universiteiten wat betreft deficiënties en studiefinanciering Brief regering hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 75BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2009Ik heb in het wetgevingsoverleg van het wetsvoorstel versterking besturing van 15 juni 2009 toegezegd nader te overleggen met de levensbeschouwelijke universiteiten over de problematiek rondom deficiënties en studiefinanciering, conform het verzoek van de heer Van der Vlies (kamerstuk 31 821, nr. 63, blz. 42). ...

Uitvoering van de motie van J. J. van Dijk c.s. (31 821 nr. 41) over de naamsbescherming van universiteiten (Dossier 31821)
Uitvoering van de motie van J. J. van Dijk c.s. (31 821 nr. 41) over de naamsbescherming van universiteiten Brief regering hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 74BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2009Ik heb bij de bespreking in het Verzamel AO Hoger Onderwijs op 18 juni 2009 toegezegd om de Kamer vóór het eind van het jaar te informeren over de uitvoering van de motie van J. ...

Toezegging wetgevingsoverleg over wetsvoorstel Versterking besturing van 15 juni 2009 (Dossier 31821)
Toezegging wetgevingsoverleg over wetsvoorstel Versterking besturing van 15 juni 2009 Brief regering hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 53BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 juni 2009Afgelopen maandag heb ik met de Vaste Commissie voor Ondewijs, Cultuur en Wetenschap van uw Kamer in een wetgevingsoverleg overleg gevoerd over, onder meer, het wetsvoorstel Versterking besturing (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 281). ...

Toezegging inzake wegwerken achterstand accreditatieaanvragen HO (Dossier 31821)
Toezegging inzake wegwerken achterstand accreditatieaanvragen HO Brief regering 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 72BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 oktober 2009Tijdens het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel versterking besturing (Kamerstukken II 2008/09, 31 821, nr. ...

Stand van zaken toezegging hoger onderwijs inzake titulatuur (Dossier 31821)
Stand van zaken toezegging hoger onderwijs inzake titulatuur Brief regering 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 71BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 oktober 2009Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Versterking besturing (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 821) op 18 juni 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. ...

Toezegging n.a.v. behandeling Wetsvoorstel versterking besturing (Dossier 31821)
Toezegging n.a.v. behandeling Wetsvoorstel versterking besturing Brief regering hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 821Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)nr. 68BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 juni 2009Maandag 15 juni 2009 en donderdag 18 juni 2009 heb ik met uw Kamer overleg gevoerd over een voorstel tot wijziging van onder andere de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Versterking besturing; Kamerstukken II, 2008–2009, 31 821).In eerdere brieven (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 821, nrs. ...