Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Financiering lokale publieke omroep (Dossier 31804)
Financiering lokale publieke omroep Brief regering cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 54BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 maart 2009Bij de regeling van werkzaamheden op 17 maart 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 64) heeft het lid Van der Ham (D66) gevraagd om een brief met de stand van zaken met betrekking tot de financiering van lokale publieke omroep. ...

Bibaboerderij van de TROS (Dossier 31804)
Bibaboerderij van de TROS Brief regering 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 79BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2009Op 1 juli 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31804)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 2 maart 2009I. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31804)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 17 oktober 2008 en het nader rapport d.d. 5 december 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31804)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 18TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 maart 2009In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:AIn artikel I, onderdeel F, wordt «2.100» vervangen door «2.100, tweede lid» en wordt na «2.148, derde lid,» ingevoegd: 2.182, tweede lid,.BIn artikel I wordt onderdeel U als volgt gewijzigd:1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31804)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en financiering van de publieke omroep.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage8 december 2008Beatrix ...

Nota van wijziging (Dossier 31804)
Nota van wijziging Nota van wijziging cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 2 maart 2009In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:AIn het opschrift en de considerans wordt «Mediawet 200. ...

Nota van verbetering (Dossier 31804)
Nota van verbetering Nota van verbetering cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 29 december 2008In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel I, onderdeel F, wordt in «2 105», «2 139», «2 148», «2 184», «2 185» en «2 187» de spatie telkens vervangen door een punt.IIIn artikel I, onderdeel LLL, wordt in «2 174» en «2 175» de spatie telkens vervangen door een punt. ...

Voorstel van wet (Dossier 31804)
Voorstel van wet Voorstel van wet cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 31804)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Ledenwervingscampagnes omroepverenigingen (Dossier 31804)
Ledenwervingscampagnes omroepverenigingen Brief regering cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 82BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel over de erkenning en financiering van de publieke omroep in maart 2009 is in uw Kamer gesproken over de ledenwerfcampagnes van omroepverenigingen. ...

Erkenningen publieke omroepen (Dossier 31804)
Erkenningen publieke omroepen Brief regering cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 81BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 november 2009Op 4 november heb ik bekend gemaakt welke omroepen een erkenning krijgen voor het verzorgen van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst.Ter informatie stuur ik uw Kamer mijn brieven aan de omroepen waarin ik mijn besluit of voornemen over hun erkenningsaanvraag heb onderbouwd.1Ik heb advies ingewonnen bij de Raad voor cultuur, het Commissariaat voor de Media en de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. ...

Salarissen en beloningskader publieke omroep (Dossier 31804)
Salarissen en beloningskader publieke omroep Brief regering cultuur en recreatie financiƫn inkomensbeleid media 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 70BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Met deze brief wil ik u informeren over de ontwikkeling van de salarissen bij de publieke omroep. ...

Informatie ter voorbereiding op debat schending Mediawet en gedragscode n.a.v. artikel NRC (Dossier 31804)
Informatie ter voorbereiding op debat schending Mediawet en gedragscode n.a.v. artikel NRC Brief regering cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 71BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 juni 2009Ter voorbereiding op het debat over mogelijke schendingen van de Mediawet en de eigen gedragscode van de publieke omroep, zend ik u hierbij de uitkomsten van het onderzoek van het Commissariaat voor de Media (Commissariaat) naar aanleiding van berichtgeving in de NRC (d.d. 13 juni jl.) over misstanden bij de publieke omroep en overtredingen van de eigen gedragscode van de publieke omroep.1 Tevens ontvangt u hierbij de rapportage van de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO).1Ik heb zowel het Commissariaat als de CIPO – via de raad van bestuur van de publieke omroep – gevraagd om een onderzoek naar de zaken die in het artikel in de NRC de revue passeren, omdat een deel daarvan raakt aan de eigen Richtlijnen en Regelingen goed bestuur en integriteit (de gedragscode) van de publieke omroep.1 Overtredingen van de Mediawet: uitkomsten onderzoek Commissariaat voor de MediaHet Commissariaat concentreert zich in zijn onderzoek op vier zaken; de TROS en het kinderprogramma Bibaboerderij, de KRO en het programma Leescoupé, BNN en de vergoedingen aan haar voorzitter/presentator en zijn inkomsten uit nevenactiviteiten en tot slot de leningen van omroepen aan het inmiddels failliete facilitaire bedrijf Kalános. ...

Voorhang van het Ontwerp-besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de erkenning en de financiering van de publieke omroep (Dossier 31804)
Voorhang van het Ontwerp-besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de erkenning en de financiering van de publieke omroep Brief regering cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 69BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juni 2009Ontvangen ter Griffie van de Tweede kamer op 16 juni 2009.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 14 juli 2009.Ter voldoening aan artikel 9.15 van de Mediawet 2008, zoals opgenomen in artikel I, onderdeel AAAa, van het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de erkenning en de financiering van de publieke omroep (Kamerstukken I 2008–2009, 31 804, A), bied ik u hierbij het bovengenoemde ontwerp-besluit aan. ...

Stand van zaken beloningskader publieke omroep (Dossier 31804)
Stand van zaken beloningskader publieke omroep Brief regering 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 80BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2009Op 1 september jl. is het beloningskader presentatoren in de publieke omroep (BPPO) in werking getreden (bijgevoegd),1 nadat ik daar op 18 augustus 2009 mijn goedkeuring aan heb verleend op grond van artikel 2.3, vierde lid, van de Mediawet 2008.Ten opzichte van de versie die ik uw Kamer op 26 juni 2009 toezond (bijlage bij Kamerstukken II 2008/09, 31 804, nr. ...

Financiering lokale omroep; voorhangprocedure (Mediawet 2008) (Dossier 31804)
Financiering lokale omroep; voorhangprocedure (Mediawet 2008) Brief regering cultuur en recreatie media 31 804Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroepnr. 62BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 maart 2009Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep1 heb ik toegezegd de Tweede Kamer voor de stemming over dit wetsvoorstel te zullen informeren over de wijze waarop de financiering van de lokale publieke omroep naar mijn mening geregeld zou moeten worden. ...