Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Derde nota van wijziging (Dossier 31790)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 9DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 23 februari 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:Artikel III wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Afschaffen van de leefdtijdsgrens van 30 jaar in de Wet en de invoering van vijf jokerjaren voor zittende groep debiteuren (Dossier 31790)
Afschaffen van de leefdtijdsgrens van 30 jaar in de Wet en de invoering van vijf jokerjaren voor zittende groep debiteuren Brief regering hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 maart 2009Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden (31 790) op donderdag 12 maart 2009 jl. heb ik toegezegd vóór de stemmingen van 17 maart a.s. een antwoord te geven op de volgende twee vragen:– Kan een inzicht worden gegeven in de kosten die samenhangen met het afschaffen van de leeftijdsgrens van 30 jaar in de Wet studiefinanciering 2000;– is het mogelijk om voor de zittende groep debiteuren de vijf jokerjaren uit het nieuwe systeem in te voeren.In deze brief treft u het antwoord op bovenstaande vragen aan.Kosten van het afschaffen van de leeftijdsgrens studiefinancieringIk heb in het debat met klem het amendement van de heer Dibi (GL) ontraden om de leeftijdsgrens in de studiefinanciering af te schaffen. ...

Nota van wijziging (Dossier 31790)
Nota van wijziging Nota van wijziging hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 12 januari 2009In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:AIn artikel I worden na onderdeel B twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:BaArtikel 3.17 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31790)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 8TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 3 februari 2009In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:AArtikel I, onderdeel Ba, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31790)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 3 februari 2009I. ...

Verslag (Dossier 31790)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 6VERSLAGVastgesteld 21 januari 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31790)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Voorstel van wet (Dossier 31790)
Voorstel van wet Voorstel van wet hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31790)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage24 november 2008Beatrix ...

Nader rapport (Dossier 31790)
Nader rapport Nader rapport hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 18 november 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 18 juli 2008, nr. 08.002173, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 27 augustus 2008, nr. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 31790)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 16VIERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 16 maart 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:Artikel I wordt als volgt gewijzigd:In onderdeel H wordt na artikel 10a.3a een nieuw artikel ingevoegd, luidende:Artikel 10a.3aa. ...