Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

45 resultaten

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over het intrekken van het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over het intrekken van het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Voortgang Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Voortgang Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34389)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34389)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34389)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Nota van wijziging (Dossier 34389)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Memorie van toelichting (Dossier 34389)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 34389)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34389)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Fractieafsplitsingen (Dossier 34183)
Fractieafsplitsingen Brief regering ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34523)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting huren en verhuren Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 februari 2017 Inhoudsopgave blz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34523)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting huren en verhuren Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 maart 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift en de considerans wordt «enkele andere wetten» vervangen door: de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES. ...

Nota van wijziging (Dossier 34523)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting huren en verhuren Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 februari 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.8 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-H)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-H)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van verbetering (Dossier 33605-H)
Nota van verbetering Nota van verbetering begroting financiën Nr. 6 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 2 juli 2013 In het voorstel van wet (stuk nr. 3) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In de beweegreden wordt na «28 januari 2013, Stb. ...

Jaarverslag BES-fonds 2012 (Dossier 33605-H)
Jaarverslag BES-fonds 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET BES-FONDS (H) Aangeboden 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33605-C)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 21 juni 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 STUKTITEL A. ...