Zoeken


Vraag gesteld aan
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 292
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 71
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 17
minister van Financiën 15
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 13
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 292
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 71
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 17
minister van Financiën 15
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 13
Datum
Van:
Tot:

1405 resultaten

Onderzoeksresultaten naar draagvlak voor resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Onderzoeksresultaten naar draagvlak voor resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2017 Hierbij bied ik u de resultaten aan van het onderzoek naar draagvlak onder de Nederlandse bevolking ten aanzien van resomeren als alternatieve methode van lijkbezorging1. ...

Aanbieding aanvullend onderzoek TNO naar de milieu effecten van resomeren (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Aanbieding aanvullend onderzoek TNO naar de milieu effecten van resomeren Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2016 Tijdens het verzamel-Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken op donderdag 10 maart werd geconcludeerd dat de Kamer er prijs op stelt kennis te kunnen nemen van de inhoud van het aanvullend TNO-rapport over de milieueffecten van resomeren. ...

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg over de Wet op de lijkbezorging op 16 oktober 2014 (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg over de Wet op de lijkbezorging op 16 oktober 2014 Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2016 Tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer over de Wet op de lijkbezorging op 16 oktober 2014 (Kamerstuk 30 696, nr. 39) heb ik een aantal toezeggingen gedaan. ...

Tweede lezing grondwetsherziening (Dossier 30174)
Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief regering; Tweede lezing grondwetsherziening Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2017 Tijdens de afgelopen zittingsperiode van uw Kamer zijn drie wetten bekendgemaakt, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet: 1. ...

Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (Dossier 30174)
Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2017 Op 13 maart jl. heb ik u gevraagd mij voor 1 mei mee te delen of en zo ja, wanneer de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester door een of meer leden van uw Kamer aanhangig zullen worden gemaakt (Kamerstuk 30 174, nr. 27 en Kamerstuk 33 239, nr. 10). ...

Procedurele voortgang in de Caribische landen van het Koninkrijk van de Initiatiefwet-Van Laar tot beperking van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe (Dossier 27570)
Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe); Brief regering; Procedurele voortgang in de Caribische landen van het Koninkrijk van de Initiatiefwet-Van Laar tot beperking van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2017 In de brief van 23 februari verzoekt de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een brief waarin de procedurele voortgang in de Caribische landen van het Koninkrijk wordt geschetst van de Initiatiefwet-Van Laar tot beperking van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe. ...

Reactie op verzoek commissie inzake voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (Dossier 27570)
Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe); Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2017 In de twee brieven van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 23 februari wordt mijn schriftelijke reactie gevraagd op de reacties van de Staten van Aruba en Sint Maarten op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid van Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot voorstel Rijkswet te kunnen doen (Kamerstuk 27 570 (R1672), nr. ...

Reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (Dossier 27570)
Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe); Brief regering; Reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2016 Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties inhoudende een verzoek om een reactie op het advies van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (Kamerstuk 27 570 (R1672), nr. ...

Evaluatie uitwerking raadgevend referendum (Dossier 34270)
Uitvoering Wet raadgevend referendum; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Evaluatie uitwerking raadgevend referendum Kamerstuk bestuur recht rijksoverheid staatsrecht Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 januari 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 april 2016 met de reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 april 2016, over het bewust frustreren van het referendum (Kamerstuk 34 270, nr. ...

Caribische delen van het Koninkrijk (Dossier 34550)
Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Caribische delen van het Koninkrijk Kamerstuk begroting financiën Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 15 december 2016 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: − de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 december 2016 met de reactie op vragen van de commissie over het FDA-programma ten behoeve van het Verzamel Algemeen Overleg op 15 december 2016 (Kamerstuk 34 550 IV, nr. ...

Digitale Infrastructuur/e-ID (Dossier 26643)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 januari 2017, over Digitale Infrastructuur/e-ID Kamerstuk economie ict Nr. 443 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 februari 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 18 januari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 7 december 2015 inzake uitgangspunten wetgeving Generieke Digitale Infrastructuur (Kamerstuk 26 643, nr. 373); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2015 met de voortgangsrapportage Digitaal 2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 381); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 april 2016 inzake digiprogramma 2016–2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 402); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19 april 2016 inzake continuering Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) (Kamerstukken 17 050 en 27 859, nr. 527); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 17 mei 2016 inzake bundeling middelen voor digitale overheid (Kamerstuk 26 643, nr. 408); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 23 juni 2016 met de reactie op een openbare consultatie in het kader van de herziening van het Europees Interoperabiliteitskader (Kamerstuk 22 112, nr. 2153); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 juli 2016 inzake beleidsprioriteiten die kaderstellend zijn voor het ICT-projectenportfolio (Kamerstuk 26 643, nr. 417); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 oktober 2016 met de reactie op de motie van het lid Koşer Kaya over meer inzicht voor burgers in welke persoonsgegevens uit overheidsdatabanken zijn opgevraagd (Kamerstuk 32 802, nr. 34); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 9 november 2016 inzake geactualiseerde businesscase inloggen in het BSN-domein (Kamerstuk 26 643, nr. 425); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 16 november 2016 inzake taakopdracht Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (Kamerstuk 26 643, nr. 427); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 december 2016 inzake digiprogramma 2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 436); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 december 2016 over de voortgang programma eID (Kamerstuk 26 643, nr. 437); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2016 met de voortgangsrapportage Digitaal 2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 431). ...

Beveiliging Kamerverkiezingen 2017 (Dossier 26643)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over Beveiliging Kamerverkiezingen 2017 Kamerstuk economie ict Nr. 449 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 maart 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven hebben op 9 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: − de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 23 januari 2017 met de reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 december 2016, over het manipuleren van verkiezingen door hacks en nepnieuws (Kamerstuk 26 643, nr. ...

Grensoverschrijdende samenwerking (Verzamel algemeen overleg) (Dossier 32851)
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over grensoverschrijdende samenwerking (Verzamel algemeen overleg) Kamerstuk internationaal internationale samenwerking Nr. 34 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 15 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 22 januari 2016 over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking (Kamerstuk 32 851, nr. 29); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 mei 2016 inzake grensoverschrijdende samenwerking (Kamerstuk 32 851, nr. 30); – de tweede brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24 juni 2016 over de voortgang van Agenda Lokale Democratie (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 67); – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 22 september 2016 over de voortgang Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (Kamerstuk 32 851, nr. 32); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 november 2016 ter aanbieding van antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Fokke over meer gemeenschappelijke rekenkamers (Kamerstuk 34 550 VII, nr. 15); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 januari 2017 inzake rapportage Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (Kamerstuk 32 851, nr. 33). ...

Sociaal Domein (Dossier 34477)
Sociaal domein; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei 2017, over Sociaal Domein Kamerstuk financiën organisatie en beleid Nr. 26 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 31 mei 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 februari 2017 inzake Programma sociaal domein (Kamerstuk 34 477, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, 21 september 2017, over een verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties (Dossier 34775)
Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, 21 september 2017, over een verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties Kamerstuk begroting financiën Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2017 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 21 september 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20 september 2017 over nadere informatie over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger (Kamerstuk 34 775 IV, nr. 4); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 september 2017 met het verslag van het bezoek van Zijne Majesteit de Koning aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en de stand van zaken van de Nederlandse bijdrage noodhulp aan de Bovenwindse eilanden (Kamerstuk 34 773, nr. 2); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 september 2017 over orkaan Irma (Kamerstuk 34 773, nr. 1); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 september 2017 inzake de reactie op klacht over optreden waarnemend gezaghebber inzake aanstelling tot eilandsecretaris Sint Eustatius; – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 september 2017 met de kabinetsreactie Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) juni 2017 (Kamerstuk 33 845, nr. 23); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 1 september 2017 ter aanbieding van de halfjaarrapportages januari – juni 2017 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 42); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 augustus 2017 met informatie over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 41); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 6 juli 2017 ter aanbieding van de voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 40). ...

Pensioenen en sociaal minimum in Caribisch Nederland (Dossier 32043)
Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 september 2017, over Pensioenen en sociaal minimum in Caribisch Nederland Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 386 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2017 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 27 september 2017 overleg gevoerd met mevrouw Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 25 september 2017 met nadere informatie over het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) (Kamerstuk 32 043, nr. 384); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 22 september 2017 met de reactie op het verzoek van de commissie over een brief inzake aandacht voor verdwenen pensioengelden Caribisch Nederland; – de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 september 2017 met de reactie op het verzoek van de commissie inzake het onderzoek sociaal minimum Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 44); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 1 september 2017 met de reactie op het verzoek van de commissie om nadere specificatie te verstrekken van de stortingen vanaf 2010 (inclusief werkgevers- en werknemerspremies) in het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN); – de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 juni 2017 over het onderzoek sociaal minimum Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 39); – de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 juni 2017 met de reactie op het verzoek van de commissie inzake de briefwisseling met Openbaar Lichaam Bonaire met betrekking tot afwijzing uitstel korting pensioenen en pensioenrechten PCN; – de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 9 juni 2017 met het afschrift van de brief aan het Openbaar Lichaam Bonaire inzake het sociaal minimum Caribisch Nederland. ...

Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2016 Met deze brief bericht ik u over de voortgang van de uitvoering van de motie Veldman inzake de rioolheffing, ingediend bij de behandeling van de Omgevingswet1, als ook van de motie Veldman over de precarioheffing op netwerken van nutsbedrijven. ...

Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2016 Bij brief van 1 december 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om schriftelijke terugkoppeling van de gesprekken die over de rioolheffing en de precariorechten worden gevoerd met de VNG. ...

Uitstel reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Uitstel reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 180 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2015 Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. ...

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 181 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2015 Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. ...