Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

163 resultaten

Motie van de leden Van Vliet en Bashir over het Bosalgat (Dossier 33287)
Motie van de leden Van Vliet en Bashir over het Bosalgat Motie belasting financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN BASHIR Voorgesteld 20 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat eerder in de Kamer de motie-Bashir/Van Vliet over de reparatie van het zogenoemde Bosalgat Kamerbreed is aangenomen; overwegende dat de regering heeft aangegeven hiervan slechts 150 mln. te willen repareren; overwegende dat de regering bij monde van de staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat er meer mogelijk is; constaterende dat het Bosalgat dus nog niet steeds niet volledig wordt gerepareerd; verzoekt de regering, de totale derving aan vennootschapsbelasting per jaar door het Bosalgat voor het zomerreces aan de Kamer te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Vliet over het btw-tarief (Dossier 33287)
Motie van het lid Van Vliet over het btw-tarief Motie belasting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 20 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering heeft aangekondigd het algemene btw-tarief per 1 oktober 2012 te verhogen van 19% naar 21%; overwegende dat dit erg nadelig uitpakt voor de koopkracht van burgers; overwegende dat dit een inflatieverhogend effect heeft terwijl Nederland in een financiële en economische recessie zit; constaterende dat veel economen hebben beargumenteerd dat het derhalve een slechte maatregel is om de btw te verhogen; verzoekt de regering, af te zien van de verhoging van het btw-tarief van 19% naar 21%, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Vliet over toekenning van een BSN (Dossier 33402)
Motie Van Vliet over toekenning van een BSN Motie belasting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat iedereen die in Nederland woont, werkt of een bedrijf uitoefent gebruikmaakt van de Nederlandse wegen indien er motorrijtuigen ter beschikking staan; overwegende dat er dan door de houder van het voertuig motorrijtuigenbelasting betaald moet worden ongeacht of er sprake is van een Nederlands of een buitenlands kenteken; concluderend dat slechts 31% van de arbeidsmigranten een motorrijtuig houdt met een Nederlands kenteken; concluderend dat de houders van buitenlandse kentekens geen automatische aanslag krijgen maar louter op vrijwillige basis of door controle in de heffing van motorrijtuigenbelasting worden betrokken; verzoekt de regering om, de mogelijkheid te onderzoeken of toekenning van een BSN aan een buitenlandse natuurlijk persoon of rechtspersoon automatisch kan betekenen dat alle motorrijtuigen die door deze personen gebruikt worden in de heffing van motorrijtuigenbelasting worden betrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Vliet over een oplossing voor bezitters van oldtimers (Dossier 33402)
Motie Van Vliet over een oplossing voor bezitters van oldtimers Motie belasting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering heeft aangekondigd vanaf 2014 alle oldtimers die nu nog zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting volledig te gaan belasten; overwegende dat zulks betekent dat ontelbare bezitters van oude auto's en motorfietsen gedwongen worden hun culturele erfgoed op te geven door gedwongen verkoop; verzoekt de regering, in overleg met de Kamer een oplossing te zoeken die bezitters van oldtimers in enige vorm in staat stelt hun voertuig niet te hoeven opgeven en deze oplossing op te nemen in het Belastingplan 2014, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Vliet over de fiscale leeftijd van voertuigen (Dossier 33402)
Motie van het lid Van Vliet over de fiscale leeftijd van voertuigen Motie belasting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 25 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de huidige Nederlandse wet- en regelgeving auto's en motoren van 30 jaar en ouder worden gekwalificeerd als oldtimer met daaraan verbonden fiscale gevolgen; overwegende dat hiermee aansluiting wordt gevonden bij alle ons omringende landen; overwegende dat de regering uit bezuinigingsmotieven de leeftijdsgrens per 1 januari 2014 verhoogt naar 40 jaar; overwegende dat er voor benzinegestookte voertuigen een overgangsregime komt, maar niet voor diesel- of lpg-gestookte voertuigen; overwegende dat het leeuwendeel van de bezitters van diesel- en lpg-gestookte oldtimers zijn voertuig niet meer zal kunnen bekostigen en de waarde ervan verdampt; verzoekt de regering, de leeftijd van alle voertuigen om fiscaal als oldtimer aangemerkt te worden en een gunstig fiscaal regime te genieten, op 30 jaar te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Vliet en Bashir over reparatie van het Bosalgat (Dossier 33402)
Motie Van Vliet en Bashir over reparatie van het Bosalgat Motie belasting financiën Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN BASHIR Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de motie Bashir/Van Vliet over reparatie van het Bosalgat (32800, nr. 17) in 2011 Kamerbreed is aangenomen; overwegende dat de regering maatregelen heeft genomen die het Bosalgat budgettair slechts voor een klein deel repareren; overwegende dat hiermee niet wordt voldaan aan de strekking van de motie en de uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag dus aanwezig blijft; verzoekt de regering om, per 1 januari 2014 al volledig uitvoering te geven aan de motie-Bashir/Van Vliet en hiervoor in 2013 met voorstellen richting de Tweede Kamer te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid van Vliet over het scherper afbakenen dat sprake is van een vrijstellingsbeleid waar expliciet een beroep op moet worden gedaan voor alle houders van buitenlandse kentekens (Dossier 33403)
Amendement van het lid van Vliet over het scherper afbakenen dat sprake is van een vrijstellingsbeleid waar expliciet een beroep op moet worden gedaan voor alle houders van buitenlandse kentekens Amendement belasting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET Ontvangen 14 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel X wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: I In artikel 73, eerste lid, onderdeel a, wordt vóór de puntkomma ingevoegd: , dan wel feitelijk ter beschikking staan van rechtspersonen die hun activiteiten hoofdzakelijk buiten Nederland verrichten en hun hoofdvestiging buiten Nederland hebben. ...

Amendement van het lid Van Vliet over het verlagen van de doelmatigheidsvrijstelling in de bankenbelasting van 20 naar 10 miljard euro (Dossier 33403)
Amendement van het lid Van Vliet over het verlagen van de doelmatigheidsvrijstelling in de bankenbelasting van 20 naar 10 miljard euro Amendement belasting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET Ontvangen 14 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XXXI wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXXIa De Wet bankenbelasting wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 9, eerste lid, wordt «€ 20 000 000 000» vervangen door: € 10 000 000 000. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Motie van het lid Van Vliet over niet uitbreiden van de aftrek voor onderhoud van monumenten in andere EU-lidstaten (Dossier 34302)
Motie van het lid Van Vliet over niet uitbreiden van de aftrek voor onderhoud van monumenten in andere EU-lidstaten Motie begroting belasting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regeling voor aftrek van onderhoudskosten aan monumentenpanden wordt uitgebreid met monumenten die in andere EU-lidstaten of EER-lidstaten zijn gelegen; overwegende dat Nederland met al deze staten bilaterale belastingverdragen heeft gesloten conform het zogenaamde OESO-modelverdrag; overwegende dat in deze verdragen is geregeld dat de belastingheffing over onroerende zaken wordt toegewezen aan de staat waar deze onroerende zaken zijn gelegen; overwegende dat de bovengenoemde uitbreiding van aftrek van het Nederlandse inkomen van kosten van in andere staten gelegen onroerende zaken niet strookt met deze belastingverdragen; voorts overwegende dat aftrek van kosten van een in het buitenland gelegen onroerende zaak amper goed controleerbaar en objectief vastgesteld kan worden; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de reikwijdte van het arrest van het Hof van Justitie waarmee bovengenoemde regeling samenhangt, kan worden beperkt teneinde bovengenoemde regeling niet uit te breiden met in het buitenland gelegen onroerende zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Vliet over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting (Dossier 34302)
Motie van het lid Van Vliet over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting Motie begroting belasting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting (Vpb) in de loop der jaren een waaier aan wettelijke regelingen hebben opgeleverd; overwegende dat deze regelingen niet allemaal even effectief zijn en de veelvoud ervan de zo breed gewenste fiscale vereenvoudiging niet ten goede komt; overwegende dat artikel 10b Wet Vpb 1969, dat ervoor moet zorgen dat niet betaalde rente ook niet in aftrek kan komen in bepaalde gevallen, in de praktijk niet wordt gebruikt en er volgens de Staatssecretaris alleen is voor de «preventieve werking»; overwegende dat alleen een veronderstelde preventieve werking niet voldoende grond oplevert om een wetboek te vullen met instrumenten die niet toegepast worden; verzoekt de regering om een eerste stap te zetten op weg naar stroomlijning van de vele renteaftrekbeperkingen in de Vpb door artikel 10b te schrappen uit de Wet Vpb 1969, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (t.v.v. 34302, nr. 73) over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden (Dossier 34302)
Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (t.v.v. 34302, nr. 73) over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden Motie (gewijzigd/nader) begroting belasting financiën Nr. 100 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NEPPЀRUS C.S. ...

Amendement van het lid Van Vliet over het afschaffen van de vrijstellingen van de schenkbelasting voor het Koninklijk Huis (#:-)
Amendement van het lid Van Vliet over het afschaffen van de vrijstellingen van de schenkbelasting voor het Koninklijk Huis Amendement belasting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET Ontvangen 5 november 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel VII, onderdeel C, komt te luiden: C.Artikel 33, onderdeel 1°, vervalt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Vliet ter vervanging van nr. 11 over toepassing van artikel 2:135 lid 7 BW op (grensoverschrijdende) fusie en splitsing (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Van Vliet ter vervanging van nr. 11 over toepassing van artikel 2:135 lid 7 BW op (grensoverschrijdende) fusie en splitsing Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie markttoezicht ondernemen Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Vliet dat bewerkstelligt dat de regering voortaan de rechtstreekse bevoegdheid heeft om bij staatsdeelnemingen in te grijpen als er sprake is van ongewenste bezoldiging (#:-)
Amendement van het lid Van Vliet dat bewerkstelligt dat de regering voortaan de rechtstreekse bevoegdheid heeft om bij staatsdeelnemingen in te grijpen als er sprake is van ongewenste bezoldiging Amendement economie markttoezicht ondernemen Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET Ontvangen 19 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in het achtste lid van artikel 135 na de tweede volzin een volzin ingevoegd, luidende: Indien de Staat der Nederlanden aandeelhouder is van de helft of meer van de aandelen van de vennootschap, kan de vordering namens de vennootschap ook worden ingesteld door de Staat der Nederlanden. ...

Amendement van het lid Van Vliet over toepassing van artikel 2:135 lid 7 BW op (grensoverschrijdende) fusie en splitsing (#:-)
Amendement van het lid Van Vliet over toepassing van artikel 2:135 lid 7 BW op (grensoverschrijdende) fusie en splitsing Amendement economie markttoezicht ondernemen Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET Ontvangen 20 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 135 lid 7, vierde volzin, wordt een volzin toegevoegd, luidende: In geval de vennootschap een voorstel tot fusie of splitsing aankondigt als bedoeld in artikel 314 lid 3, 333e lid 1 of 334h lid 3, zijn de vorige zinnen van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de waardevaststelling ziet op de waarde die de aandelen, certificaten of rechten hadden vier weken voor de dag waarop het voorstel wordt aangekondigd respectievelijk vier weken na het nemen van het besluit tot fusie of splitsing. ...

Motie Leegte c.s. over het van tafel krijgen van de richtlijn (Dossier 32626)
Motie Leegte c.s. over het van tafel krijgen van de richtlijn Motie energie natuur en milieu Nr. 9 MOTIE VAN HET LID LEEGTE C.S. ...

Motie van het lid van Vliet over evaluatie van de administratievelastenvermindering (Dossier 32877)
Motie van het lid van Vliet over evaluatie van de administratievelastenvermindering Motie belasting financiën Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 15 februari 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Wet op de omzetbelasting 1968 gewijzigd wordt op grond van de EU-richtlijn inzake regels voor elektronisch factureren; constaterende, dat Nederlandse ondernemers hierdoor een aantoonbare administratievelastenvermindering moeten krijgen; verzoekt de regering na twee jaar te evalueren of dit is gelukt en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van Vliet en Koppejan over het beschikbaar stellen van 4,2 miljoen voor de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (Dossier 33000-XIII)
Amendement van de leden Van Vliet en Koppejan over het beschikbaar stellen van 4,2 miljoen voor de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw Amendement begroting financiën Nr. 148 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Ontvangen 19 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 4 200 (x € 1 000). ...

Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Nederlandse zeescheepsbouw behoort tot de top van de innovatieve Nederlandse maakindustrie; overwegende, dat in deze sector in Nederland 35 000 mensen direct werkzaam zijn en de sector voor 4,5 mld. bijdraagt aan de Nederlandse export; overwegende, dat de Nederlandse scheepsbouw zichzelf drastisch heeft gesaneerd en nu als nichespeler in de race is voor verschillende mooie orders; overwegende, dat andere landen ondersteuning bieden aan de sector waardoor sprake is van een verstoring van het zogenaamde level playing field; constaterende, dat de nog bestaande Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ) net het verschil kan maken om veel van die mooie orders binnen te halen; verzoekt de regering in het kader van de SIZ eenmalig een bedrag van 4,2 mln. vrij te maken voor 2012 en dit te dekken uit artikel 13, onderdeel «programma implementatie ICT-agenda», en gaat over tot de orde van de dag. ...