Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

637 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er budget beschikbaar is voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls; constaterende dat in eerdere tranches vereist was dat minimaal 50% van de woningen uit een project betaalbare woningen zijn; overwegende dat het wenselijk is dat zo veel mogelijk woningen die mede door de Woningbouwimpuls gerealiseerd worden betaalbaar zijn, zodat groepen zoals jongeren en starters beter toegang krijgen tot de woningmarkt; verzoekt de regering het percentage van 50% in de vierde tranche te verhogen, bijvoorbeeld naar 60%, zodat meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden met ondersteuning vanuit de Woningbouwimpuls, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN TELLEGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het personeelstekort ertoe leidt dat patiënten in de laatste levensfase soms niet de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is, waardoor zij niet thuis kunnen overlijden; van mening dat het zeer onwenselijk is dat de personeelsschaarste leidt tot een dergelijke verschraling van zorg; verzoekt de regering om op korte termijn met verzekeraars, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties afspraken te maken om de beschikbaarheid van palliatieve en terminale (nacht)zorg te garanderen, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (Dossier 33862)
Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33862)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, komt artikel 10 te luiden: Artikel 10. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 33862)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33862)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 april 2015 I ALGEMEEN De initiatiefnemers danken de leden van de fracties van de VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie en de SGP voor hun inbreng. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33862)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt in artikel 10a, tweede lid, «minimum normering» vervangen door: normering. ...

Brief van het lid Bisschop inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Van Meenen en Rog (Dossier 33862)
Brief van het lid Bisschop inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Van Meenen en Rog Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage 6 november 2014 Hierbij deel ik u mede dat mijn initiatiefwetsvoorstel in het vervolg mede zal worden ondertekend en verdedigd door de leden Van Meenen en Rog. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 33862)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Inhoudsopgave I Algemeen 1 1. ...

Geleidende brief (Dossier 33862)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 6 februari 2014 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht teneinde de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen door de vrijheid van professionals beter te waarborgen en door de uitoefening van het toezicht doeltreffender te regelen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33862)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen 1   1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33862)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES (Dossier 33900)
Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. ...