Zoeken


Partij
SP 1307
PvdA 78
GL 68
CDA 64
D66 28
Meer...
CU 19
PVV 19
PvdD 18
DENK 10
SGP 10
VVD 8
50PLUS 6
FvD 3
Datum
Van:
Tot:

Partij
SP 1307
PvdA 78
GL 68
CDA 64
D66 28
Meer...
CU 19
PVV 19
PvdD 18
DENK 10
SGP 10
VVD 8
50PLUS 6
FvD 3
Datum
Van:
Tot:

1307 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Keijzer (t.v.v. 34279, nr. 16) over toetsbare criteria voor het begrip "redelijke afstand" (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Leijten en Keijzer (t.v.v. 34279, nr. 16) over toetsbare criteria voor het begrip "redelijke afstand" Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16 Voorgesteld 5 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering geen definitie geeft van een redelijke afstand voor het verkrijgen van zorg; constaterende dat de beoordeling wat al dan niet een redelijke afstand is aan de zorgkantoren wordt gelaten; van mening dat maatwerk niet mag leiden tot willekeur; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er toetsbare criteria worden opgesteld voor het begrip «redelijke afstand», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over mensen niet dwingen om ergens te wonen waar ze niet willen (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Motie; Motie van het lid Leijten over mensen niet dwingen om ergens te wonen waar ze niet willen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 24 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voorstelt om aan overbruggingszorg een maximale termijn van dertien weken te koppelen; van mening dat je mensen niet kunt dwingen om ergens te gaan wonen waar zij niet willen wonen, zeker niet als het de laatste plaats is waar iemand zijn leven zal doorbrengen; verzoekt de regering, te garanderen dat mensen niet worden gedwongen om ergens te gaan wonen waar ze niet willen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over toetsbare criteria voor het begrip "redelijke afstand" (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Motie; Motie van het lid Leijten over toetsbare criteria voor het begrip "redelijke afstand" Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 24 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering geen definitie geeft van een redelijke afstand voor het verkrijgen van zorg; constaterende dat de beoordeling wat al dan niet een redelijke afstand is aan de zorgkantoren wordt gelaten; van mening dat maatwerk niet mag leiden tot willekeur; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er toetsbare criteria worden opgesteld voor het begrip «redelijke afstand», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Leijten waarmee het criterium "doelmatigheid" uit artikel 3.3.2 van de Wlz wordt geschrapt zodat mensen altijd de zorg thuis kunnen krijgen als zij dat willen, ongeacht eventueel hogere kosten (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Amendement van het lid Leijten waarmee het criterium "doelmatigheid" uit artikel 3.3.2 van de Wlz wordt geschrapt zodat mensen altijd de zorg thuis kunnen krijgen als zij dat willen, ongeacht eventueel hogere kosten Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 24 maart 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 3.3.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 43) over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 43) over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43 Voorgesteld 9 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat pgb-bemiddelingsbureaus veel geld verdienen met het bemiddelen van budgethouders met zelfstandigen zonder personeel; constaterende dat er geen maximaal of vast tarief voor dergelijke bemiddelingsactiviteiten is vastgesteld; van mening dat zowel percentages die zorgverleners als budgethouders moeten betalen ten koste gaan van pgb-middelen die bestemd zijn voor zorg; verzoekt de regering, een maximum percentage vast te stellen dat mag worden gevraagd voor bemiddeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 42) over het criterium planbare zorg bij toekenning en afwijzing van een pgb (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 42) over het criterium planbare zorg bij toekenning en afwijzing van een pgb Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 42 Voorgesteld 9 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgverzekeraars een pgb kunnen afwijzen wanneer de zorg die iemand nodig heeft aangeduid kan worden als «planbare zorg» overwegende dat het criterium «planbare zorg» leidt tot zeer pijnlijke interpretatieverschillen; verzoekt de regering, het criterium «planbare zorg» niet meer toe te passen bij de toekenning en afwijzing van een pgb, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat onmogelijk wordt gemaakt dat het persoonsgebonden budget voor wijkverpleging wordt verrekend met vorderingen die de zorgverzekeraar heeft op de verzekerde, waaronder in ieder geval de opeisbare premie en het eigen risico (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat onmogelijk wordt gemaakt dat het persoonsgebonden budget voor wijkverpleging wordt verrekend met vorderingen die de zorgverzekeraar heeft op de verzekerde, waaronder in ieder geval de opeisbare premie en het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Leijten over melding van vermoedens van fraude door zorgverzekeraars (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Motie; Motie van het lid Leijten over melding van vermoedens van fraude door zorgverzekeraars Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 44 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 9 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zorgverzekeraar zelf geen opsporingsbevoegdheid heeft als hij informatie of vermoedens heeft van fraude met een pgb en hij geen bewijsmateriaal kan veiligstellen; van mening dat bij vermoedens van fraude de zorgverzekeraar dit aan een opsporingsinstantie moet melden zodat deze zo snel mogelijk beslag op eventueel bewijsmateriaal kan leggen; verzoekt de regering, deze werkwijze mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Motie; Motie van het lid Bruins Slot c.s. over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Motie van het lid Leijten over het criterium planbare zorg bij toekenning en afwijzing van een pgb (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Motie; Motie van het lid Leijten over het criterium planbare zorg bij toekenning en afwijzing van een pgb Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 42 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 9 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgverzekeraars een pgb afwijzen wanneer de zorg die iemand nodig heeft, aangeduid kan worden als «planbare zorg»; overwegende dat het criterium «planbare zorg» leidt tot zeer pijnlijke interpretatieverschillen; verzoekt de regering, het criterium «planbare zorg» niet meer toe te passen bij de toekenning of afwijzing van een pgb, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Motie; Motie van het lid Leijten over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 43 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 9 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat pgb-bemiddelingsbureaus veel geld verdienen met het bemiddelen van budgethouders met zelfstandigen zonder personeel; constaterende dat er geen maximaal of vast tarief voor dergelijke bemiddelingsactiviteiten is vastgesteld; van mening dat percentages die zowel zorgverleners als budgethouders moeten betalen ten koste gaan van pgb-middelen die bestemd zijn voor zorg; verzoekt de regering, een maximumpercentage vast te stellen dat mag worden gevraagd voor bemiddeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Leijten, waarmee de zorgverzekeraar voor het pgb te verstrekken contact dient te hebben met de verzekerde. (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Leijten, waarmee de zorgverzekeraar voor het pgb te verstrekken contact dient te hebben met de verzekerde. ...

Amendement van het lid Leijten waarmee wordt vastgelegd dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een basistarief voor wijkverpleging moet worden vastgelegd dat zorgverzekeraars dienen te hanteren (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Leijten waarmee wordt vastgelegd dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een basistarief voor wijkverpleging moet worden vastgelegd dat zorgverzekeraars dienen te hanteren Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 19 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 13a als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 35 dat regelt dat de zorgverzekeraar voor het verstrekken van het pgb contact dient te hebben met de verzekerde (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 35 dat regelt dat de zorgverzekeraar voor het verstrekken van het pgb contact dient te hebben met de verzekerde Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 351 Ontvangen 4 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 13a na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat bij of krachtens AMvB wordt bepaald onder welke voorwaarden de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb en de mate van vergoeding die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet of ten hoogste mag bieden (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Leijten dat regelt dat bij of krachtens AMvB wordt bepaald onder welke voorwaarden de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb en de mate van vergoeding die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet of ten hoogste mag bieden Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 19 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 13a als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat onmogelijk wordt gemaakt dat het persoonsgebonden budget voor wijkverpleging wordt verrekend met vorderingen die de zorgverzekeraar heeft op de verzekerde, waaronder in ieder geval de opeisbare premie en het eigen risico (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Leijten dat regelt dat onmogelijk wordt gemaakt dat het persoonsgebonden budget voor wijkverpleging wordt verrekend met vorderingen die de zorgverzekeraar heeft op de verzekerde, waaronder in ieder geval de opeisbare premie en het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 19 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 16 dat een voorhang op de inwerkingtreding regelt met instemmingsrecht voor de Tweede Kamer (Dossier 34203)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 16 dat een voorhang op de inwerkingtreding regelt met instemmingsrecht voor de Tweede Kamer Kamerstuk organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XV komt te luiden: ARTIKEL XV 1. ...

Amendement van het lid Leijten het regelen van een voorhang met instemmingsrecht voor beide Kamers (Dossier 34203)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK; Amendement; Amendement van het lid Leijten het regelen van een voorhang met instemmingsrecht voor beide Kamers Kamerstuk organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 10 maart 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XV komt te luiden: ARTIKEL XV 1. ...

Motie van het lid Leijten over een BIT-toets voor de overheveling van de burgerregelingen (Dossier 34203)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK; Motie; Motie van het lid Leijten over een BIT-toets voor de overheveling van de burgerregelingen Kamerstuk organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 10 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst of een project een helder en haalbaar doel nastreeft; overwegende dat de overgang van de burgerregelingen betrekking heeft op alle Nederlanders; van mening dat dit goed moet verlopen; constaterende dat de feitelijke overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK al op 1 april 2016 plaatsvindt; verzoekt de regering, voor deze overheveling een ICT-toets te laten doen door het BIT, en gaat over tot de orde van de dag. ...