Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Aan de Staten van ArubaWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. ...

Voorstel van rijkswet (#:-)
Voorstel van rijkswet Voorstel van wet organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Op 23 februari 2006 heeft de Internationale Arbeidsconferentie te Genève tijdens haar vierennegentigste zitting het Maritiem Arbeidsverdrag aangenomen (IAO-Verdrag nr 186; Trb. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr.1 VOORSTEL VAN WET 30 november 2010Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE Pag. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33282)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie ict Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 april 2012 en het nader rapport d.d. 29 mei 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33022)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting europese zaken financiën internationaal Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012. ...

Voorstel van wet (Dossier 33022)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting europese zaken financiën internationaal Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33022)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting europese zaken financiën internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. ...

Nota van verbetering (Dossier 33022)
Nota van verbetering Nota van verbetering belasting europese zaken financiën internationaal Nr. 7 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 9 november 2011 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In het opschrift wordt na «Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij» het woord «de» ingevoegd. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33357)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport energie natuur en milieu Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 juli 2012 en het nader rapport d.d. 28 augustus 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32139)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid 32 139Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)nr. 3KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 16 april 2009 (Trb. 2009, 79).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage21 januari 2010Beatrix ...

Voorstel van wet (Dossier 32139)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid 32 139Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)nr. 4VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 32139)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid 32 139Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)nr. 5MEMORIE VAN TOELICHTINGOp 30 september 2009 gaven dertig leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal bij brieven van 8 september 2009, Kamerstukken II, 2009–2010, 32 139, nr. 1, aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31448)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid 31 448Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)nr. 4KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage24 februari 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 31448)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid 31 448Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)nr. 6MEMORIE VAN TOELICHTINGOp 3 en 5 juni 2008 gaven vijftien leden van respectievelijk de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal bij brieven van 23 april 2008, Kamerstukken II, 2007–2008, 31 448, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 31448)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid 31 448Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)nr. 5VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...