Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal (Dossier 31705)
Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 21BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2009Aanbieding Evaluatierapport en oordeel ActalOp 29 mei jl. heb ik, samen met de staatssecretaris van Financiën, uw Kamer geïnformeerd over de invoering van de eenduidige loonaangifte per 1 januari 2011 (Tweede Kamer 2008/09, 31 705, nr. ...

Stand van de eenduidige loonaangifte (Dossier 31705)
Stand van de eenduidige loonaangifte Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 20BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 mei 2009Stand van de eenduidige loonaangifteBij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009 in het najaar van 2008 is een pilot toegezegd naar de werking van de eenduidige loonaangifte (Handelingen der kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 26, blz. 2206-2232 en 2242-2257). ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving). ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33235)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 maart 2012 en het nader rapport d.d. 17 april 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Financiën. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33238)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 maart 2012 en het nader rapport d.d. 17 april 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister Financiën, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 32 360 EJaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2009 nr. 3 VOORSTEL VAN WET 19 mei 2010 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 360 EJaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2009 nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 31 mei 2010Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg (Dossier 31706)
Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 6BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Op 16 september 2008 is het voorstel voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) bij uw Kamer ingediend (kamerstukken 31 706). ...

Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 22BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Met deze brief bied ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën een derde nota van wijziging aan op het voorstel van wet houdende Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).Tevens zend ik u het concept van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten1. ...

Nota van wijziging (Dossier 31706)
Nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 14NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 12 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1Artikel 8, eerste lid, komt te luiden:1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31706)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage16 september 2008Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 31706)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN DEEL1. ...

Oorspronkelijke tekst (Dossier 31706)
Oorspronkelijke tekst Oorspronkelijke tekst belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 4OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD1I. ...

Voorstel van wet (Dossier 31706)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 31706)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 24VIERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In het in artikel 10, onderdeel F, opgenomen artikel 6.20, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «€ 40 000» telkens vervangen door: € 38 000.2Artikel 11 komt te luiden:Artikel 11Met ingang van 1 januari 2010 wordt de Wet inkomstenbelasting 2001 als volgt gewijzigd:AArtikel 6.19 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 31707)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 17DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 11 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 47, onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende:2. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31707)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage16 september 2008Beatrix ...