Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

27 resultaten

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsvoorwaarden werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. ...

Nota van verbetering (#:-)
Nota van verbetering Nota van verbetering organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 1 november 2010In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IDe tekst van artikel I, onderdeel A, subonderdeel 3 luidt:3. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING Op 23 februari 2006 is in Genève het Maritiem arbeidsverdrag, 2006 (hierna: MAV), met 314 stemmen voor, nul stemmen tegen en vier onthoudingen (Venezuela en Libanon; per overheid kunnen 2 stemmen worden uitgebracht) door de Internationale Arbeidsconferentie (hierna: IAC) in haar vierenveertigste zitting aangenomen. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Aan de Staten van ArubaWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. ...

Voorstel van rijkswet (#:-)
Voorstel van rijkswet Voorstel van wet organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid verkeer water werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Op 23 februari 2006 heeft de Internationale Arbeidsconferentie te Genève tijdens haar vierennegentigste zitting het Maritiem Arbeidsverdrag aangenomen (IAO-Verdrag nr 186; Trb. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie energie natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie energie natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie energie natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van wet (Dossier 31833)
Voorstel van wet Voorstel van wet criminaliteit openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk werkgelegenheid 31 833Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslagnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31833)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk werkgelegenheid 31 833Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslagnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31833)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting criminaliteit openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk werkgelegenheid 31 833Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslagnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeen1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31833)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport criminaliteit openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk werkgelegenheid 31 833Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslagnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 31 oktober 2008 en het nader rapport d.d. 19 december 2008, aangeboden aan de Koningin door de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31862)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hoger.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.Lech13 februari 2009Beatrix ...

Voorstel van wet (Dossier 31862)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31862)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeenHet recht betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is in Nederland al enige tijd onderwerp van discussie. ...