Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Verslag schriftelijk overleg inzake de handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg inzake de handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 37 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 september 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de brief van 6 december 2010 inzake toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Kamerstuk 30 696, nr. 35). ...

officiële publicatie (Dossier 31058)
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Verslag wetgevingsoverleg over het wetsvoorstellen betreffende vennootschapsrecht (31058, 31065, 31746, 31763 en 31877) Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 058Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)nr. 11VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 29 oktober 2009De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 26 oktober 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht (31 058, 31 065, 31 746, 31 763, 31 877).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,De Pater-van der MeerDe griffier van de vaste commissie voor Justitie,NavaStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor JustitieVastgesteld Maandag 26 oktober 2009 10.00 uurDe voorzitter: De Pater-van der MeerAanwezig zijn 6 leden der Kamer, te weten:Azough, Irrgang, Kalma, De Pater-van der Meer, Van Vroonhoven-Kok en Weekers,en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, en de heer Neleman, regeringscommissaris.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (31058);het wetsvoorstel Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek) (31065);het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PbEU L 184) (31746);het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (31763);het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid (31877).De voorzitter:Welkom bij dit wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Justitie over een vijftal wetsvoorstellen over het vennootschapsrecht. ...

Jaarverslag van Spaarfonds AOW (#:-)
Jaarverslag van Spaarfonds AOW Jaarverslag begroting financiën 32 360 EJaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2009 nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET SPAARFONDS AOW (E) Aangeboden 19 mei 2009 2. ...

Jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (#:-)
Jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jaarverslag begroting financiën 32 360 XVJaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangeboden 19 mei 2010 Gerealiseerde uitgaven 2009 (€ 26 900,6 mln) naar artikel (bedragen x € 1 mln) Gerealiseerde ontvangsten 2009 (€ 913,4 mln) naar artikel (bedragen x € 1 mln) Gerealiseerde premieuitgaven 2009 (€ 48,1 mld) naar regeling (bedragen x € 1 mld) INHOUDSOPGAVE A. ...

Jaarverslag van het Gemeentefonds (B) (Dossier 32710-B)
Jaarverslag van het Gemeentefonds (B) Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTEFONDS (B) Aangeboden 18 mei 2011Inhoudsopgave  blz. ...

Jaarverslag van het Provinciefonds (C) (Dossier 32710-C)
Jaarverslag van het Provinciefonds (C) Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIEFONDS (C) Aangeboden 18 mei 2011Inhoudsopgave  blz. ...

Jaarverslag van de Staten-Generaal (IIA) (Dossier 32710-IIA)
Jaarverslag van de Staten-Generaal (IIA) Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE STATEN-GENERAAL (IIA) Aangeboden 18 mei 2011Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (in € 1 000) Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (in € 1 000) Inhoudsopgave   Blz. ...

Jaarverslag van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) (Dossier 32710-IIB)
Jaarverslag van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN (IIB) Aangeboden 18 mei 2011Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterreinGerealiseerde uitgaven per beleidsterreinInhoudsopgave   blz. ...

Jaarverslag van Koninkrijksrelaties (IV) (Dossier 32710-IV)
Jaarverslag van Koninkrijksrelaties (IV) Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN KONINKRIJKSRELATIES (IV) Aangeboden 18 mei 2011Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (in mln. ...

Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Dossier 32710-VII)
Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) Aangeboden 18 mei 2011Gerealiseerde utigaven naar beleidsterrein (in mln. ...

Verslag (Dossier 33085)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33090-IIA)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Dossier 31780)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 6VERSLAGVastgesteld 28 januari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

Verslag (Dossier 31419)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 4VERSLAGVastgesteld 22 mei 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 31458)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur burgerlijk recht economie financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ouderen overige economische sectoren politie, brandweer en hulpdiensten recht sociale zekerheid strafrecht 31 458Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het en bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)nr. 5VERSLAGVastgesteld 23 juni 2008De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

Verslag (Dossier 31520)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid 31 520Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichtennr. 5VERSLAGVastgesteld 10 september 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

Jaarverslag van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) (Dossier 32710-XVIII)
Jaarverslag van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE (XVIII) Aangeboden 18 mei 2011Realisaties van de uitgaven naar artikelen voor 2010 (x € 1 000) Realisaties van de ontvangsten naar artikelen voor 2010 (x € 1 000) Inhoudsopgave   blz. ...