Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

140 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 31832)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 juni 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt «aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie» vervangen door: aanpassing van definities van direct en indirect onderscheid en enkele andere bepalingen aan richtlijnterminologie. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31832)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 juni 2011 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het onderhavige voorstel van wet heeft uitgebracht. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 april 2010Inhoudsopgave1. ...

Derde Nota van wijziging (Dossier 32368)
Derde Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 9 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 november 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:A In artikel II wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:A0In artikel 2, tweede lid, wordt «zoals deze bij besluit van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 september 2009 of 15 december 2009 zijn vastgesteld» vervangen door: zoals deze bij besluit van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 oktober 2010 zijn vastgesteld. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 32428)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 13 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:Artikel V komt te luiden:Artikel VDe Veiligheidswet BES wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 5 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:5. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur defensie internationaal rijksoverheid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 4 april 20111. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur defensie internationaal rijksoverheid Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2011Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 november 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:AOnderdeel G wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 september 2010Inhoudsopgave  Blz.1.Inleiding12.Inhoud van het wetsvoorstel22.1Premieheffing22.1.1Herleidingsregels 260 dagen in plaats van 261 voor maximumpremie en franchise; harmonisatie met heffing van loonbelasting 22.1.2SV-loontijdvak alleen indien SV-loon genoten, idem bij inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet32.2Arbeidsongeschiktheid 32.2.1Arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering 32.2.2Geen wachtdagen ZW als werkgever die hanteert52.2.3Overlijdensuitkering53.Financiële gevolgen64.Commentaren en adviezen65.Artikelsgewijs71. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 september 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel I, onderdeel D, onder 2, wordt aan het voorgestelde tweede lid een zin toegevoegd, luidende: Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten. 2In artikel III, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 58 als volgt gewijzigd:1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ouderen sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 september 2010Met belangstelling heeft de regering kennisgenomen van de bijdragen van de verschillende fracties aan het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel. ...

Nota van verbetering (#:-)
Nota van verbetering Nota van verbetering bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 29 juli 2010In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel I wordt als aanhef ingevoegd:De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:.IIIn artikel III, onderdeel B, vervalt het aanhalingsteken na «door».IIIIn artikel VI, onderdeel C, wordt aan het einde van het eerste lid een punt geplaatst.IVIn artikel VI, onderdeel G, wordt «Wetarbeidsongeschiktheidsvoorzieningjonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 oktober 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel VIII wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAIn artikel 47, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 6, vierde lid, van de Werkloosheidswet» vervangen door: artikel 6, vijfde lid, van de Werkloosheidswet. 2In artikel XII, onderdeel B, wordt voor de daar opgenomen wijziging een «2» geplaatst en wordt een nieuw subonderdeel ingevoegd, luidende: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 oktober 2010De leden van de SP-fractie vragen of de voorliggende wetswijzigingen gevolgen kunnen hebben voor het recht op, de hoogte van en duur van een uitkering en zo ja, welke. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur burgerlijk recht gemeenten recht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 december 20101. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur burgerlijk recht gemeenten recht Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 december 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I wordt onderdeel A verletterd tot Aa.BIn artikel I wordt voor onderdeel Aa een onderdeel ingevoegd, luidende:AIn artikel 16a, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt na «45a,» ingevoegd: 58,.CArtikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Derde nota van wijziging (#:-)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba rijksoverheid Nr. 8 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 november 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel VIII, onderdeel W, eerste lid, komt te luiden:1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 januari 2011I ALGEMEEN 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 januari 2011Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie.Hieronder zal ik ingaan op de specifieke vragen van de leden van de verscheidene fracties, waarbij ik de vragen in de door de commissie aangegeven indeling en zoveel mogelijk in onderlinge samenhang zal behandelen. ...