Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief minister over gezamelijke behandeling met wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009U verzoekt ons uw Kamer te informeren hoe wetsvoorstel 31 7741 zich verhoudt tot het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd te verhogen. ...

Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg (Dossier 31706)
Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 6BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Op 16 september 2008 is het voorstel voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) bij uw Kamer ingediend (kamerstukken 31 706). ...

Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 22BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Met deze brief bied ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën een derde nota van wijziging aan op het voorstel van wet houdende Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).Tevens zend ik u het concept van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten1. ...

Toezegging informatie over de inkomenseffecten van de overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Toezegging informatie over de inkomenseffecten van de overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Brief regering belasting financiën inkomensbeleid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 20081. ...

Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw (Dossier 31780)
Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 maart 2009InleidingMet deze brief wordt de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) (31 780, nr. ...

Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI (Dossier 31514)
Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 34BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 november 2009Hierbij ontvangt u de kabinetsreactie op de door de eerder door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) aan u aangeboden Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen.1Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij en Van Gent (31 514, nr. ...

Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI (Dossier 31514)
Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 30BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij op 17 december jl. (31 514, nr. 29/2008D22662) verzocht de Tweede Kamer te informeren over de laatste stand van zaken betreffende de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de fusie UWV/CWI. ...

Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid (Dossier 31514)
Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid Brief regering 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 33BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 september 2009Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij c.s. (31 514, nr. ...

Uitvoering aangenomen moties en toezegging behandeling wijziging Wet SUWI (Dossier 31514)
Uitvoering aangenomen moties en toezegging behandeling wijziging Wet SUWI Brief regering financiën inkomensbeleid jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 32BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november jl. is een aantal moties aangenomen. ...

Pilot individueel participatiebudget “werk en zorg” (Dossier 31567)
Pilot individueel participatiebudget “werk en zorg” Brief regering beroepsonderwijs bestuur gemeenten immigratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap 31 567Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)nr. 27BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 januari 2009In deze brief informeren wij u over de eerste ervaringen die met de pilot individueel participatiebudget werk en zorg zijn opgedaan en de vervolgstappen die het ministerie van VWS en SZW gezamenlijk zullen nemen.In uitvoering van de motie van de leden Verburg en van der Sande (TK 2006–2007, 30 800 XV, nr. 42) is in 2007 gestart met de voorbereidingen van een pilot participatiebudget. ...

Jaarverslagen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (Dossier 31700-IXB)
Jaarverslagen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten Brief regering begroting bestuur economie financiën organisatie en beleid overige economische sectoren 31 700 IXBVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009nr. 24BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN, EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 mei 2009Onder verwijzing naar artikel 1:36, sub 2, van de Wet op het financieel toezicht alsmede artikel 214 van de Pensioenwet doen wij u hierbij toekomen:• het jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 2008;1• de ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2008;1• het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2008.1De minister van Financiën,W. ...

Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gevallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid (Dossier 31700-XV)
Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gevallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid Brief regering begroting burgerlijk recht financiën ouderen recht sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 54BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 februari 2009Bij het debat over het rapport van de Themacommissie Ouderenbeleid in januari en februari 2008 heeft uw Kamer de motie Willemse-van der Ploeg (Kamerstukken 2007–2008, 29 549, nr. 21) aangenomen. ...

Toezending van de AOW-notitie m.b.t. verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd (Dossier 31700-XV)
Toezending van de AOW-notitie m.b.t. verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd Brief regering begroting financiën ouderen sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 66BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 juni 2009Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord aangegeven dat de AOW-gerechtigde leeftijd zal worden verhoogd van 65 naar 67 jaar (rekening houdend met zware beroepen). ...

Koopkracht APB 2009 (Dossier 31700-XV)
Koopkracht APB 2009 Brief regering begroting financiën inkomensbeleid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, EN VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Het Kabinet hecht er aan bij de toezending van het wetsvoorstel BU/Wtcg in te gaan op de talrijke berichten die in de afgelopen week in de media zijn verschenen over de koopkrachteffecten van de kabinetsvoornemens voor het begrotingsjaar 2009. ...

Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008 (Dossier 31924-E)
Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008 Brief regering begroting financiën 31 924 EJaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2008nr. 1JAARVERSLAG VAN HET SPAARFONDS AOW (E)Aangeboden 20 mei 20092. ...

Adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid inzake de mogelijkheid van pensioenopbouw bij loondispensatie (Dossier 32165)
Adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid inzake de mogelijkheid van pensioenopbouw bij loondispensatie Brief regering financiën inkomensbeleid organisatie en beleid werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 32 165Tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de participatie van personen met een arbeidsbeperking met behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondispensatie)nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 december 2009Conform uw verzoek om nadere informatie (32165/2009D59591) inzake Tijdelijke wet pilot loondispensatie wil ik uw Kamer informeren over de inhoud van de adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid (STAR) inzake de pensioenopbouw bij loondispensatie en de mogelijkheden daartoe, alsmede de stand van zaken ten aanzien van de adviesaanvraag. ...