Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Maartcirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 (#:-)
Maartcirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2011Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de maartcirculaire 2011 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds1. ...

Toezending studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2010 (#:-)
Toezending studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 december 2010Hierbij ontvangt u de studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2010.1 Maten voor gemeenten 2010 is de negende studie van een reeks. ...

De provinciale financiën 2010 (#:-)
De provinciale financiën 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2010In aanvulling op het Toezichtverslag 2010 dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u per brief van 18 mei 2010 (32 123 B, nr. 16) toezond, bied ik u «De provinciale financiën 2010, een interprovinciale vergelijking» ter kennisneming aan1. ...

Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s (#:-)
Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2011 Hierbij bied ik u het rapport «Evaluatie van de gemeentelijke en provinciale rekenkamers» aan1, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2010 (#:-)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2010Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de decembercirculaire 2010 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds1. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 (#:-)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2011 Hierbij zend ik u ter kennisneming een afschrift van de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 die heden voor de gemeenten en de provincies op www.rijksoverheid.nl zijn geplaatst.1 Gemeenten en provincies hebben deze informatie nodig om hun begrotingen voor het komende jaar tijdig te kunnen voorbereiden. ...

Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2011 (#:-)
Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 mei 2011Hierbij bied ik u op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) het jaarlijks Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) aan. ...

Antwoord op de vraag in het Wetgevingsoverleg Binnenlandse Zaken 15 november 2010 over het openbaar maken van data van het POR-onderzoek door Cebeon/Regioplan (#:-)
Antwoord op de vraag in het Wetgevingsoverleg Binnenlandse Zaken 15 november 2010 over het openbaar maken van data van het POR-onderzoek door Cebeon/Regioplan Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 december 2010InleidingIn het WGO van 15 november 2010 (kamerstuk 32 500 VII, nr. 20) in de commissie Binnenlandse Zaken van uw Kamer is door mevrouw Van der Burg de vraag gesteld naar openbaarheid van de onderzoeksgegevens en ruimte in het proces inbouwen voor een second opinion in het kader van het Periodiek OnderhoudsRapport (POR). ...

Toezichtverslag 2011 (#:-)
Toezichtverslag 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2011Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2011 aan1. ...

Stand van zaken POR onderzoeken gemeentefonds (#:-)
Stand van zaken POR onderzoeken gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei 2011 In mijn brief van 15 februari (kamerstuk 32 500 C, nr. 4) heb ik aangegeven u voor de zomer per brief te informeren over de resultaten van de eerste fase van het onderzoek naar omvang en verdeling van de clusters van het gemeentefonds. ...