Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Informatie betreffende initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya/Blok over de positie van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (Dossier 31537)
Informatie betreffende initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya/Blok over de positie van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen Brief regering ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturennr. 17BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 maart 2010In het licht van de hoorzitting pensioenen op 22 maart jl. en de wens van uw Kamer om het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koşer Kaya en Blok verder te behandelen (Kamerstukken II 2007/08, 31 537), heb ik de behoefte om u te wijzen op de nauwe samenhang tussen de besluitvorming over de governance en de gevolgen die de wetgever zal moeten geven aan de uitkomsten van de commissie Goudswaard (toekomstbestendigheid van het stelsel van aanvullende pensioenen) en de commissie Frijns (beleggingsbeleid en risicobeheer van pensioenfondsen). ...

Reactie op Motie Omtzigt c.s. over het bevorderen van een breed gedragen voorstel van sociale partners en ouderen binnen 10 weken in kader van behandeling initiatief wetsvoorstel Koser Kaya en Blok (Dossier 31537)
Reactie op Motie Omtzigt c.s. over het bevorderen van een breed gedragen voorstel van sociale partners en ouderen binnen 10 weken in kader van behandeling initiatief wetsvoorstel Koser Kaya en Blok Brief regering 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 12BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 september 2009In reactie op de motie van de leden Omtzigt, Linhard en Ortega-Martijn (Kamerstuk 31 537, nr. 10) waarin de regering wordt verzocht te bevorderen dat de sociale partners en vertegenwoordigers van ouderen samen binnen 10 weken een breed gedragen voorstel formuleren waarin de medezeggenschap van alle betrokkenen verankerd is (eventueel vergezeld van voorstellen tot wetswijziging) en de diversiteit (zoals jong/oud en man/vrouw) van de bestuurders gewaarborgd wordt door middel van zelfregulering van de betrokken partijen en dit voorstel samen met een brief van de regering aan uw Kamer te doen toekomen, kan ik u het volgende melden.Indien de motie wordt aangenomen zal ik de Stichting van de Arbeid bij brief verzoeken een overleg met vertegenwoordigers van ouderen te organiseren met als inzet te komen tot het in de motie gevraagde breed gedragen voorstel.In de brief aan de Stichting van de Arbeid zal ik ook wijzen op de bedoelingen van de indieners zoals tijdens de plenaire behandeling van het initiatief wetsvoorstel van de leden Koşer Kaya en Blok zijn verwoord.Om u verslag te kunnen doen over de medewerking van alle betrokken partijen, zal ik de Stichting van de Arbeid vragen om bij het overleg een ministeriële vertegenwoordiger uit te nodigen.Ik zal de Stichting van de Arbeid vragen om te bewerkstelligen dat ik uw Kamer over 10 weken het resultaat van het overleg kan melden.Ten overvloede merk ik nogmaals op dat het resultaat van dit overleg de opvatting van de regering over het initiatiefwetsvoorstel niet op voorhand kan bepalen.De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J. ...

Uitvoering motie Omtzigt c.s. over overleg over verankering medezeggenschap (31537, nr. 10) (Dossier 31537)
Uitvoering motie Omtzigt c.s. over overleg over verankering medezeggenschap (31537, nr. 10) Brief regering 31 537Voorstel van wet van de leden Koçer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 13BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 september 2009Bijgevoegd ontvangt u ter kennisname de brieven die ik gezonden heb aan de Stichting van de Arbeid, CSO en de Stichting Gepensioneerden Push naar aanleiding van de aangenomen motie van het lid Omtzigt c.s. over overleg over verankering van de medezeggenschap (Kamerstukken II 2008/09, 31 537, nr. ...

Toezegging m.b.t. initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya en Blok, wijziging pensioenwet (31537) (Dossier 31537)
Toezegging m.b.t. initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya en Blok, wijziging pensioenwet (31537) Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2010Op dinsdagavond 13 april jl. heeft uw Kamer gedebatteerd over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koşer Kaya en Blok om de Pensioenwet te wijzigen voor de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (Kamerstukken II 2007/08, 31 537). ...