Zoeken


Dossier
Status
Partij
CDA 8
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
CDA 8
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Interbestuurlijk toezicht: Bestuurlijk artikel 12 (#:-)
Interbestuurlijk toezicht: Bestuurlijk artikel 12 Brief regering bestuur gemeenten provincies Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2011 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten provincies Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 10 mei 20111. ...

Derde nota van wijziging (#:-)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten provincies Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 september 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 3.6 komt te luiden: Artikel 3.6 De artikelen 13 en 16a van de Interimwet stad-en-milieubenadering vervallen. ...

Toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht om een overzicht van het aantal beleidsmonitoren (#:-)
Toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht om een overzicht van het aantal beleidsmonitoren Brief regering bestuur gemeenten provincies Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2011 Hierbij voldoe ik aan mijn toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 14 september 2011 (Handelingen II, 2010/2011, nr. 106, behandeling Wet revitalisering generiek toezicht (32389) u een overzicht te sturen van de terreinen waar zich beleidsmonitoren bevinden. ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten provincies Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 augustus 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Advies Raad van State en Nader rapport bij de Nota van wijziging (#:-)
Advies Raad van State en Nader rapport bij de Nota van wijziging Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten provincies Nr. 9 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. oktober 2010 en het nader rapport d.d. 18 april 2011 bij de nota van wijziging (Kamerstuk 32 389, nr. 8), aangeboden aan de Koningin door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten provincies Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 mei 2011Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel 1.1, onderdeel B, artikel 121f, wordt «algemene maatregel van bestuur» vervangen door: algemene maatregel van bestuur, op voordracht van Onze Minister,. 2Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:a. ...

Herziening van het interbestuurlijk toezicht (#:-)
Herziening van het interbestuurlijk toezicht Brief regering bestuur gemeenten provincies Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2011 Het kabinet heeft uw Kamer een jaarlijkse voortgangsrapportage toegezegd inzake de herziening van het interbestuurlijk toezicht. ...