Zoeken


Dossier
Status
Partij
CDA 7
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
CDA 7
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32058)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 32 058Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongerennr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 5 november 20091. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32058)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap 32 058Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongerennr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage14 september 2009Beatrix ...

Voorstel van wet (Dossier 32058)
Voorstel van wet Voorstel van wet 32 058Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongerennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32058)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport 32 058Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongerennr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 7 augustus 2009 en het nader rapport d.d. 9 september 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister van Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32058)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting 32 058Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongerennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...

Nota van wijziging (Dossier 32058)
Nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsvoorwaarden jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 32 058Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongerennr. 7NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 5 november 2009Artikel III van het voorstel van wet komt te luiden:ARTIKEL IIITenzij bij koninklijk besluit een later tijdstip wordt vastgesteld, dat niet later ligt dan 1 januari 2014, vervalt met ingang van 1 januari 2012 in artikel 668a lid 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek de zinsnede «en lid 6» en vervalt lid 6, met dien verstande dat genoemd lid van toepassing blijft op de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst op 1 januari 2012 of het later vast te stellen tijdstip voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 668a lid 1 en lid 3.ToelichtingMet deze nota van wijziging wordt geregeld, dat de tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren in principe met ingang van 1 januari 2012 eindigt. ...

Verzoek om toezending van de resultaten van het onderzoek ketenbepaling vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 32 058 (Dossier 32058)
Verzoek om toezending van de resultaten van het onderzoek ketenbepaling vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 32 058 Brief regering arbeidsvoorwaarden jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 32 058Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongerennr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2009Naar aanleiding van uw bovengenoemd verzoek van 13 november 2009 doe ik u hierbij toekomen de voorlopige resultaten van het cao-onderzoek naar de ketenbepaling en de vraag in welke bedrijfstakken op grond van cao-afspraken ten nadele van de werknemer is afgeweken van de ketenbepaling.1Op grond van artikel 7:668a lid 5 BW kan bij cao ten nadele van de werknemer worden afgeweken van de ketenbepaling. ...