Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Vierde nota van wijziging (Dossier 31811)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 11VIERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 14 april 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAaIn artikel 21, eerste lid, wordt «c of d» vervangen door: c, d of f.2Artikel III, onderdeel R, komt te luiden:RArtikel 83 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 31811)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 10DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 10 maart 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel XIX wordt onderdeel aA vervangen door:aAAan artikel 2 worden twee leden toegevoegd, luidende:9. ...

Nota van wijziging (Dossier 31811)
Nota van wijziging Brief regering bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 16 februari 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel III wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:FaIn artikel 32, tweede lid, vervalt:, voor een bij die regeling te bepalen maximale periode,.2In artikel X wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:BaAan artikel 50, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:c. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31811)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 9TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 4 maart 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:AaIndien het bij koninklijke boodschap van 24 augustus 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (Kamerstukken 31 124) tot wet is of wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel 27g, vierde lid, onderdeel a, «artikel 4.4.1.9, derde lid» vervangen door: artikel 4.4.1.9, vierde lid.2In artikel II wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:EaIndien het bij koninklijke boodschap van 24 augustus 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (Kamerstukken 31 124) tot wet is of wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel 45g, vierde lid, onderdeel a, «artikel 4.4.1.9, derde lid» vervangen door: artikel 4.4.1.9, vierde lid.3In artikel III wordt na onderdeel R een onderdeel ingevoegd, luidende:RaIndien het bij koninklijke boodschap van 24 augustus 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (Kamerstukken 31 124) tot wet is of wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel 96, vierde lid, onderdeel a, «artikel 4.4.1.9, derde lid» vervangen door: artikel 4.4.1.9, vierde lid.4In artikel VII wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:AaIndien het bij koninklijke boodschap van 24 augustus 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (Kamerstukken 31 124) tot wet is of wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel 29g, vierde lid, onderdeel a, «artikel 4.4.1.9, derde lid» vervangen door: artikel 4.4.1.9, vierde lid.5In artikel VIII wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: BaIndien het bij koninklijke boodschap van 24 augustus 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (Kamerstukken 31 124) tot wet is of wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel 54, vierde lid, onderdeel a, «artikel 4.4.1.9, derde lid» vervangen door: artikel 4.4.1.9, vierde lid.6In artikel X wordt na onderdeel Ba een onderdeel ingevoegd, luidende:BbIndien het bij koninklijke boodschap van 24 augustus 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (Kamerstukken 31 124) tot wet is of wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel 46, vierde lid, onderdeel a, «artikel 4.4.1.9, derde lid» vervangen door: artikel 4.4.1.9, vierde lid.7In artikel XIV worden na onderdeel B twee onderdelen ingevoegd, luidende:BaIndien het bij koninklijke boodschap van 24 augustus 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (Kamerstukken 31 124) tot wet is of wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel 60, vijfde lid, onderdeel a, «artikel 4.4.1.9, derde lid» vervangen door: artikel 4.4.1.9, vierde lid.BbArtikel 64 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Voorgestelde wijziging van de Pensioenwet inzake het “shoppen” met nabestaandenpensioen (Dossier 31811)
Voorgestelde wijziging van de Pensioenwet inzake het “shoppen” met nabestaandenpensioen Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 16BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2009In vervolg op het op 15 april jl. gehouden plenaire debat naar aanleiding van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 31 811), waarbij onder meer gesproken is over de voorgestelde wijziging van de Pensioenwet inzake het «shoppen» met nabestaandenpensioen, wil ik u het volgende berichten.Aan de orde kwam de vraag in hoeverre het mogelijk is om de in artikel XIX, onderdeel D tot en met G en artikel XX, onderdeel E tot en met H voorgestelde wijzigingen terugwerkende kracht te geven, omdat het hier gaat om het herintroduceren van de mogelijkheid tot shoppen met nabestaandenpensioen die onder de Pensioen- en spaarfondsenwet reeds bestond. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31811)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 16 februari 2009De fracties van de PvdA, SP, VVD en SGP hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31811)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage15 december 2008Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31811)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 21 november 2008 en het nader rapport d.d. 9 december 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Voorstel van wet (Dossier 31811)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 31811)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeen deelDit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van de socialezekerheidswetgeving, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en SUWI. ...

Tweede nota van verbetering (Dossier 31811)
Tweede nota van verbetering Nota van verbetering bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 15TWEEDE NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 15 april 2009In het voorstel van wet zoals het luidt na de vierde nota van wijziging (stuk nr. 11) wordt de volgende verbetering aangebracht:In artikel XIX, onderdeel D, onder 2, artikel XIX, onderdeel E, onder 2, artikel XX, onderdeel E, onder 2, en artikel XX, onderdeel F, onder 2, wordt «van de deelnemer» telkens vervangen door: de deelnemer. ...

Nota van verbetering (Dossier 31811)
Nota van verbetering Nota van verbetering bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 19 januari 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel III, onderdeel F, punt 1, wordt de puntkomma vervangen door een dubbelepunt.IIIn het opschrift en in de aanhef van artikel VIII wordt «Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen» telkens vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.IIIIn het opschrift van artikel XXII wordt «SCHE IDING» vervangen door: SCHEIDING. ...