Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Uitvoering van de motie Ortega-Martijn c.s. over interne jobcoach (Dossier 31780)
Uitvoering van de motie Ortega-Martijn c.s. over interne jobcoach Brief regering jongeren sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2010In de motie Ortega-Martijn c.s.1 wordt de regering gevraagd de inzet van interne jobcoaches te bevorderen en te bezien hoe re-integratiemiddelen hiertoe eventueel herschikt dienen te worden. ...

Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw (Dossier 31780)
Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 maart 2009InleidingMet deze brief wordt de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) (31 780, nr. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31780)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 16 februari 2009Inhoudsopgave blz.1 Inleiding 12 Arbeidsondersteuning 143 Overige aspecten 614 Financiële aspecten 685 Relatie met sociale werkvoorziening 711 INLEIDINGMet belangstelling heeft de regering kennisgenomen van het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel. ...

Informatievoorziening rondom de Wajong vanaf 2010 (Dossier 31780)
Informatievoorziening rondom de Wajong vanaf 2010 Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 48BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2010De start van de nieuwe Wajong begin 2010 markeert een nieuwe inzet om Wajongers te laten participeren. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31780)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 25TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 14 april 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In de eerste zin van artikel 5.6.1, derde lid, in de tweede zin van artikel 5.6.2, eerste lid, en in de eerste zin van artikel 5.7.1, zesde lid, wordt de zinsnede «die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoort van de Wet sociale werkvoorziening» vervangen door: die een dienstbetrekking heeft als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening of die naar het oordeel van het UWV niet in staat is tot het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid.2Artikel 77c komt te luiden:Artikel 77c Bij recht op arbeidsondersteuning geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering1. ...

Aanpak werk voor Wajongers (Dossier 31780)
Aanpak werk voor Wajongers Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 45BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juli 2009Het kabinet meent dat iedereen optimaal mogelijkheden moet hebben om zo zelfstandig mogelijk op de arbeidsmarkt te functioneren; ook jongeren met een beperking. ...

Reactie op het bericht in Trouw van 6 april 2009 waarin wordt gemeld dat Wajongers recht houden op werk in een sociale werkplaats en dat voorkomen zal worden dat ze bij volledige benutting van de verdiencapaciteit niet minder ontvangen dan het minimumloon (Dossier 31780)
Reactie op het bericht in Trouw van 6 april 2009 waarin wordt gemeld dat Wajongers recht houden op werk in een sociale werkplaats en dat voorkomen zal worden dat ze bij volledige benutting van de verdiencapaciteit niet minder ontvangen dan het minimumloon Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 23BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 april 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van uw Kamer heeft ten behoeve van de plenaire behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel verzocht een reactie te geven op het bericht in Trouw van 6 april jl. waarin wordt gemeld dat Wajongers recht houden op werk in een sociale werkplaats en dat voorkomen zal worden dat ze bij volledige benutting van de verdiencapaciteit niet minder ontvangen dan het minimumloon.Eerder, bij brief van 24 maart (31 780, nr. 9), hebben de staatssecretaris en ik u gewezen op de samenloop van de nieuwe wajongregeling en de Wsw, die gelegen is in het feit dat jongeren op wie de nieuwe wajongregeling van toepassing is op hun verzoek geïndiceerd kunnen worden voor de Wsw en geplaatst kunnen worden op een wachtlijst. ...

Reactie op de amendementen die in de eerste termijn van de behandeling van het voor-stel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie door werk en arbeidsondersteuning zijn ingediend (31 780). (Dossier 31780)
Reactie op de amendementen die in de eerste termijn van de behandeling van het voor-stel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie door werk en arbeidsondersteuning zijn ingediend (31 780). ...

Verslag (Dossier 31780)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 6VERSLAGVastgesteld 28 januari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31780)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI ALGEMEENInhoudsopgave1 Inleiding2 Arbeidsondersteuning3 Overige aspecten4 Financiële effectenHOOFDSTUK 1 INLEIDING1.1 AanleidingHet voorliggende wetsvoorstel vormt de uitwerking van de omslag in beleid en denken over jongeren met een beperking. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31780)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage19 november 2008Beatrix ...

Voorstel van wet (Dossier 31780)
Voorstel van wet Voorstel van wet jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 31780)
Nota van wijziging Nota van wijziging jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 24 maart 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31780)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 16 oktober 2008 en het nader rapport d.d. 17 november 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota van verbetering (Dossier 31780)
Nota van verbetering Nota van verbetering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 4 december 2008In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:In artikel I, onderdeel D, wordt in de artikelen 5.7.2, eerste lid, onderdeel c, 5.7.3, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, 5.7.4, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, en 5.7.8, eerste lid, onderdeel c, telkens «waarbij g staat» vervangen door: waarbij G staat. ...

Stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties en de toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling over het wetsvoorstel Wajong op 7 en 16 april 2009 (Dossier 31780)
Stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties en de toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling over het wetsvoorstel Wajong op 7 en 16 april 2009 Brief regering 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 46BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 oktober 2009Hierbij bied ik u de stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties en de toezeggingen die ik heb gedaan tijdens de plenaire behandeling over het wetsvoorstel Wajong op 7 en 16 april jl. aan (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 73, blz. 5769–5813 en nr. 78, blz. 6076–6096).De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J. ...